مرتضی طاهری سرتشنیزی عضو و مدیر هسته گزینش کارکنان

شرح وظایف مدیر هسته گزینش

براساس ماده 11 قانون گزینش وظایف مدیر هسته گزینش به شرح ذیل می باشد:

-1 اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستور العمل های هیات مرکزی و هیات عالی گزینش.

-2 صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تایید هسته گزینش.

-3 اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیات مرکزی و هیات عالی گزینش.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است