شرح وظایف مدیر هسته گزینش


١٤ مرداد ١٣٩٨ ساعت ١٢:١٦   
تعداد بازدید:    ١٤٢٨    

مرتضی طاهری سرتشنیزی عضو و مدیر هسته گزینش کارکنان

شرح وظایف مدیر هسته گزینش

براساس ماده 11 قانون گزینش وظایف مدیر هسته گزینش به شرح ذیل می باشد:

-1 اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستور العمل های هیات مرکزی و هیات عالی گزینش.

-2 صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تایید هسته گزینش.

-3 اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیات مرکزی و هیات عالی گزینش.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141