مدیران پیشین


١٥ مرداد ١٣٩٨ ساعت ١٢:٥١   
تعداد بازدید:    ١٤٢٥    

مدیران پیشین :

آقای دکتر اسماعیل اسدی بروجنی

آقای محمود خورشیدیان

آقای حجت اله قائدی بارده ئی

آقای عبداله رئیسی

آقای مرتضی طاهری

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱