مدیران پیشین


١٥ مرداد ١٣٩٨ ساعت ١٢:٥١   
تعداد بازدید:    ١٠٨٩    

مدیران پیشین :

آقای دکتر اسماعیل اسدی بروجنی

آقای محمود خورشیدیان

آقای حجت اله قائدی بارده ئی

آقای عبداله رئیسی

آقای مرتضی طاهری

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141