کارشناسان گزینش کارکنان


١٦ مرداد ١٣٩٨ ساعت ١٢:٥٥   
تعداد بازدید:    ١١٧٧    

کارشناس مسئول گزینش: حجت اله قائدی بارده ئی

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141