سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١

نام حوزهرياست حوزه آدرس تلفن
حوزه ریاستیاسر پیرعلیشهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد- ساختمان ریاست، طبقه سوم03832324410
معاونت آموزشیحمداله مشتاقی بروجنی شهرکرد، دروازه سامان، دانشگاه دولتی شهرکرد ، بالاتر از بانک تجارت، ساختمان مرکزی آموزش 03832324421
معاونت پژوهش و فناوریاحمد کیوانی 32324435-038
معاونت اداری و مالی و مدیریت منابععباس کارگربلوار رهبر-دانشگاه شهرکرد -طبقه دوم ساختمان ریاست32324413
معاونت فرهنگی - اجتماعیعزیر الله مولوی وردنجانیدانشگاه شهرکرد-سالن آموزش حوزه معاونت فرهنگی اتاق شماره ۲ 4421636-0381
معاونت دانشجویی پژمان طهماسبی کهیانی 44244
هیات امنایاسر پیرعلیبلوار رهبر-دانشگاه شهرکرد -طبقه سوم ساختمان ریاست03832324401
معاونت طرح و برنامهشهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است