دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠

مدیر گروه استعدادهای درخشان: مهندس شاهین بشارتی

 

☎️  شماره تماس:-

🌍صفحه خانگی: https://www.sku.ac.ir/~besharati

 📬پست الکترونیک:  besharati@sku.ac.ir 

🔷  از رسالت های مهم وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری فراگیر نمودن و استمرار بخشیدن آموزش عالی برای اقشار مختلف جامعه می باشد. آموزشهای عالی نوبت دوم، موضوع تبصره 48 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور از سال 1369 تا کنون قابل اجرا بوده که از ابتدای مهر ماه سال 1382 در دانشگاه شهرکرد عملی شده است و اهداف آن به شرح ذیل است:
  •  کمک به ارتقاء سطح دانش و فرهنگ جامعه
  •  افزایش تعداد دانش آموختگان آموزش عالی
  •  پاسخگوئی به تقاضای روز افزون اجتماعی به آموزش عالی
  •  تنوع بخشی به منابع مالی و افزایش توان مالی دانشگاه

 

🔷 کارشناس اداره

خانم طاهری

تلفن: 32321645


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است