دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠

 

مدیر اداره آموزش‌های آزاد و مجازی: دکتر محمداحسان بصیری

 

☎️  شماره تماس:۳۲۳۲۰۳٩٩  ۰۳۸ 

🌍صفحه خانگی: https://www.sku.ac.ir/~Basiri

 📬پست الکترونیک:  basiri@sku.ac.ir 

🔷  از رسالت های مهم وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری فراگیر نمودن و استمرار بخشیدن آموزش عالی برای اقشار مختلف جامعه می باشد. آموزشهای عالی نوبت دوم، موضوع تبصره 48 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور از سال 1369 تا کنون قابل اجرا بوده که از ابتدای مهر ماه سال 1382 در دانشگاه شهرکرد عملی شده است و اهداف آن به شرح ذیل است:
  •  کمک به ارتقاء سطح دانش و فرهنگ جامعه
  •  افزایش تعداد دانش آموختگان آموزش عالی
  •  پاسخگوئی به تقاضای روز افزون اجتماعی به آموزش عالی
  •  تنوع بخشی به منابع مالی و افزایش توان مالی دانشگاه

 

🔷 کارشناس اداره

آقای حبیب الله جهانی

☎️  شماره تماس:۳۲۳۲۰۳٩٩  ۰۳۸ 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است