چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠

فرایند تسویه حساب

تمامی مراحل این فرایند از طریق سامانه آموزشی، پژوهشی و دانشجویی sess انجام می شود.

مرحله

 عنوان

كارشناس مربوط

شماره تلفن داخلي

1

ساخت توسط دانشجو

   

2

واريز  195,500 ريال  به شماره حساب  - IR64010004001071903018416 -  درآمد اختصاصي دانشگاه   ( اينترنتي )

   

3

بررسی تسویه حساب داخلی توسط رئیس بخش

مدير گروه

 

4

بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب کتابخانه

خانم آگشته

مراجعه حضوري به دليل تحويل ندادن كتاب امانتي      2791

5

بررسی درخواست توسط کارشناس دفتر شاهد و ایثارگر

آقاي ايماني

 

6

تسویه حساب امور فرهنگی

خانم قرباني زاده

2297

7

بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره تغذیه

خانم پور حسيني

2415

8

بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره خوابگاهها

خانم حكمي- آقاي رضايي منش

 2152 خواهران -   2406 برادران

9

بررسی درخواست  توسط کارشناس تسویه حساب اداره رفاه تسویه حساب صندوق دانشجویی

خانم هاشمي

داخلي 2230 و مستقيم 32321633

10

بررسی درخواست توسط کارشناس نظارت و ارزیابی در صورتي كه دانشجو رتبه برتر باشد

خانم مقيم

2731

11

اداره آموزشهاي آزاد و مجازي

آقاي جهاني

32320399

12

دریافت کارت دانشجویی توسط بایگانی

آقاي يدالهي

2341

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است