فرم ها و آیین نامه های اساتید


٢٣ تیر ١٤٠٠ ساعت ١٢:٣٧   
تعداد بازدید:    ٦٢٦    

🔷 فرمها و آیین نامه های اساتید

 

فرم فعالیت های آموزشی و پژوهشی

word.jpg

pdf.jpg
آیین نامه جدید حق التدریس

word.jpg

pdf.jpg
فرم قرارداد حق التدریس برای اساتید مدعو 

word.jpg

pdf.jpg

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱