شیوه نامه اجرایی و آیین نامه های آموزشی


١٥ آبان ١٤٠٠ ساعت ٩:٥٦   
تعداد بازدید:    ٣٧٢    

 

شیوه نامه اجرایی

 دانلود

  شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  pdf.jpg
  شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره دکتری تخصصی  pdf.jpg

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141