نظارت و ارزیابی حوزه های مختلف دانشگاه
 
  کارشناس بخش : خانم مریم مقیم     
 
 

تلفکس: 32324436-038

 

 

اهداف:

  1. توصیف وضع موجود با توجه به شاخص های فعالیت هر یک از بخش های دانشگاه
  2. ارائه  پیشنهادها و راهکارهای ممکن جهت رسیدگی به وضعیت مطلوب

 

وظایف:

  1.       تدوین سیاست ها و برنامه ها و ارایه راهکارهای مناسب اجرایی در زمینه نظارت و ارزیابی دانشگاه به منظور ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فنآوری، فرهنگی، عمرانی و پشتیبانی دانشگاه

2-نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا،  مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها در کلیه زمینه های فعالیت های دانشگاه

3-دریافت و تجزیه و تحلیل آمار واطلاعات دانشگاه به منظور سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر فوق الذکر  و ارسال گزارش عملکرد در پایان هر نیمسال تحصیلی به دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت

4-نظارت بر چگونگی تحقق اهداف توسعه ایی دانشگاه مبتنی بر طرح جامع دانشگاه

5-ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورا و دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت و دبیرخانه هیأت استانی

6-پیگیری اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

7-حمایت از انجام ارزیابی درونی توسط گروه های آموزشی دانشگاه

8-حمایت از خود ارزیابی اعضای هیأت علمی و کارکنان

9-این دفتر آماده دریافت نظرات و پیشنهادات اعضای محترم هیأت علمی ، کارکنان و دانشجویان عزیز می باشد .
  


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است