ایین نامه ها و فرم ها


٢٩ مهر ١٣٩٣ ساعت ١٠:٤٣   
تعداد بازدید:    ٤٠٩٤    
 

ایین نامه ها و فرم ها

 

آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی   

 فرم سری الف - کاربرگ بازدید از مراکز/ واحدهای دانشگاه پیام نور

فرم سری الف- کاربرگ بازدید از مراکز دانشگاه جامع علمی - کاربردی
فرم سری الف - کاربرگ بازدید از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
فرم سری الف - کاربرگ بازدید از دانشگاهها و مراکز وابسته به دستگاههای اجرائی 
فرم سری الف - کاربرگ بازدید از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی 

 

 
 
دانشجوی گرامی لطفا پس از تکمیل فرم ذیل نسبت به ارسال آن به آدرس زیر اقدام نمایید.
 
 فرم  نظر سنجی word.jpg
 
 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141