قانون تشکیل هیأت امنا


٠٩ دی ١٣٩٣ ساعت ١١:١٣   
تعداد بازدید:    ٢٠٧٤    
 

 

قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9، 1367.12.23 شورای عالی انقلاب فرهنگی
‌شماره: .386‌دش - تاریخ: 68.1.29
 
‌ماده 1 - هر یک از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات‌پژوهشی وابسته به خود که در این قانون "‌مؤسسه" نامیده می‌شود هیأت امنایی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.
‌الف– وزیر
ب - رییس مؤسسه
ج - 4 تا 6 تن از شخصیتهای علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند.
‌د - وزیر و یا نماینده وزیر برنامه و بودجه
‌تبصره - حداقل دو تن از شخصیتهای بند "ج" باید از اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها باشند.
 
‌ماده 2 - اعضای بند "ج" به پیشنهاد وزیر و با تأیید و حکم ریاست جمهوری برای مدت 4 سال منصوب می‌شوند و در یک زمان حداکثر می‌توانند عضو‌دو هیأت امناء باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.
 
‌ماده 3 - ریاست هیأت امناء مؤسسه بر حسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
 
‌ماده 4 - دبیر هیأت امناء رییس مؤسسه مربوط خواهد بود.
 
‌ماده 5 - وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند در صورت اقتضاء دو یا چند مؤسسه مربوط به خود را ‌زیر نظر یک هیأت امناء قرار دهند در چنین مواردی کلیه رؤسای دانشگاه‌ها عضو هیأت امناء می‌باشند و دبیر این هیأت را نیز وزیر از میان یکی از این‌رؤسا انتخاب خواهند کرد.
 
‌ماده 6 - در مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دیگر که مجوز تأسیس آنها از طریق وزارتخانه‌های‌فرهنگ و آمزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است وزیر یا مسئول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند "ج" ماده 1‌عضویت و ریاست هیأت امناء را عهده‌دار خواهد بود.
‌تبصره - در اینگونه مؤسسات سایر اعضای بند "ج" ماده 1 این قانون به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوط و حسب مورد با تأیید و حکم وزیر‌فرهنگ و آموزش عالی و یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوند.
ماده 7 - وظایف و اختیارات هیأت امناء:
‌الف - تصویب آیین‌نامه داخلی
ب - تصویب سازمان اداری مؤسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب‌شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
ج - بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رییس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.
‌د - تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه
ه - تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه
‌و - تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
‌ز - تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای مؤسسه
ح - کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب‌فرهنگی.
ط - تصویب آیین‌نامه‌های مالی­ومعاملاتی که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.
ی - پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (‌کارشناسان و تکنیسین‌ها) که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های‌فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.
ک - تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
ل - تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التألیف و نظایر آن.
م - بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رییس مؤسسه ارائه می‌شود.
ن - تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
ماده 8 - اعتبارات هر یک از مؤسسات صرفاً در قالب برنامه و به صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می‌شود و تخصیص اعتبار‌حداقل هر 3 ماه به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاه‌های اجرایی ذیربط کلاً در اختیار هر یک از مؤسسات قرار خواهد گرفت.
 
‌ماده 9 - امور مالی و معاملاتی مؤسسات جز در مورد ذیحسابی موضوع ماده 31 قانون محاسبات عمومی، مشمول سایرمقررات قانون مزبورو‌آیین‌نامه معاملاتدولتی و سایر قوانین مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود.
 
‌ماده 10 - رسیدگی به حسابهای سالانه مؤسسه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بر حسب مورد به وسیله وزارتین فرهنگ­وآموزش عالی و‌بهداشت، درمان­وآموزش پزشکی تهیه و به تأیید وزارت­اموراقتصادی­ودارایی می‌رسد.
 
‌ماده 11 - مادام که هیأتهای امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بر اساس این قانون تشکیل نشده وآیین‌نامه‌های اجرایی‌مورد نیاز به تصویب نرسیده­است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.
 
‌اصلاح و تکمیل قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها در رابطه با ترکیب هیأتهای مذکور
(‌مصوب دویست و سی و نهمین جلسه مورخ 69.11.30 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
‌شماره .3820‌دش - تاریخ 69.12.7
 
‌ماده (2) و تبصره ماده 6 قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی (‌موضوع مصوبه شماره .386‌دش مورخ 68.1.29 شورای عالی‌انقلاب فرهنگی) به شرح زیر اصلاح و تکمیل می‌گردد.
 
‌الف: ماده 2 (‌اصلاحی) - اعضای بند (ج) به پیشنهاد وزیر مربوط و بنا به تصمیم رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی به جلسه شورای عالی جهت‌بررسی و تصمیم‌گیری مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوری بر مبنای نتیجه حاصل از شورا احکام مربوط را برای 4 سال عضویت در هیأتهای‌مذکور امضاء می‌نماید. اعضای مذکور در یک زمان حداکثر می‌توانند عضویت در دو هیأت امناء را دارا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.
‌تبصره (‌الحاقی) - رییس شورای عالی به منظور تسریع در پیشرفت کار می‌تواند بنا به تشخیص خود چند نفر را به جای شورای عالی مأمور انجام‌بررسی و تصمیم‌گیری مشورتی بنماید.
ب: تبصره ماده 6 (‌اصلاحی) - در این گونه مؤسسات انتصاب سایر اعضاء بند (ج) ماده (1) به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوطه مطابق روش‌ماده 2 (‌اصلاحی) و تبصره الحاقی به ماده مذکور انجام می‌گردد.
 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141