آئین‌نامه داخلی هیأت امنا


٠٩ دی ١٣٩٣ ساعت ١١:١٩   
تعداد بازدید:    ١٠٥٩    

 

 

آیین نامه داخلی هیات امنای
 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
 
در اجرای بند «الف» ماده «7» قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین­نامه داخلی هیات­امنا به شرح ذیل می­باشد:
 
ماده 1-  جلسات عادی هیات امنا حداقل 2 بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیات امنا تشکیل می شود.
 
ماده 2- دستور جلسات را دبیر هیات امنا از طریق مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه، با تأیید رئیس هیات امنا تعیین خواهد کرد.
تبصره - هر یک از اعضای هیات امنا می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.
 
ماده 3- دبیر هیات دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد و دعوت نامه را همراه با دستور جلسه، گزارشها، پیشنهادها و مستندهای مربوط، حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد، یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.
 
ماده 4-  جلسات هیات امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا و با حضور ریاست محترم هیات امنا رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس هیات امنا با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.
 
ماده 5- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیات امنا امضا خواهند نمود. ضمناً‌ ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر مرکز هیاتهای امنا وهیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.
تبصره 1 –  صورتجلسات پس از تایید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات وفناوری، توسط مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه برای اجرا ابلاغ می گردد.
تبصره 2 - یک نسخه از مصوبات هیات امنا توسط دبیر برای کلیه اعضا ارسال می گردد.
 
ماده 6 - به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امنا کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیات امنا» طبق دستورالعمل پیوست این آیین­نامـه تشکیل می شود.
 
تبصره - کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه وسایر موارد ارجاعی اقدام می کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امنا در دستور کار هیات امنا قرار خواهد گرفت.
ماده 7- اعضای هیات امنا خود در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات اطلاع می دهد.
تبصره - در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیات امنا خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیات­امنا خواهد بود.
 
ماده 8- این آیین نامه در «8» ماده و «5» تبصره و «1» پیوست در جلسه مورخ .................... هیات امنای ................................ به تصویب رسید.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141