دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی


٠٩ دی ١٣٩٣ ساعت ١١:٢١   
تعداد بازدید:    ١٣٤٥    
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی
موضوع ماده 6 آئین نامه داخلی ـ ( پیوست آئین نامه داخلی )
ماده 1- ترکیب
1-1-  رئیس موسسه ..................... (دبیر هیات امنا)
1-2- سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هیات امنا
1-3-  یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
1-4- روسای موسسات عضو هیات امنا
1-5- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
1-6-  نماینده مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تبصره -  حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های ........................... عضو هیات امنا،‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.
 
ماده 2 - وظایف کمیسیون دائمی:
بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امنا، هر یک از رؤسای .............. عضو هیات امنا و  یا هر یک از اعضای هیات امنا به کمیسیون ارجاع می شود.
بررسی بودجه تفصیلی ............. عضو هیات امنا به منظور طرح در هیات امنا
بررسی ساختار تشکیلاتی ............. عضو هیات امنا به منظور طرح در هیات امنا
بررسی اصلاحیه­های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه .................. عضو هیات امنا و سیاست تعیین شده از سوی هیات امنا به منظور طرح در هیات امنا
ارزیابی گزارش عملکرد سالانه .............. عضو هیات امنا و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد پارکهای عضو هیات امنا برای استحضار اعضای هیات امنا
 
ماده 3 - جلسات کمیسیون بـا حضور حداقل دو سوم کل اعضا  رسمیت می‏یابد وتصمیمات کمیسیـون بـا رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
 
ماده 4 - دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی،  توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.
 
ماده 5 - احکام اعضای بند «1ـ2»  پس از تصویب در هیات امنا و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.
 
ماده 6 - این دستورالعمل در «6» ماده و «1» تبصره در جلسه مورخ .................... هیات امنای ........................ به تصویب رسید.  

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141