مدیریت


١٥ آبان ١٣٩٦ ساعت ٩:٢٠   
تعداد بازدید:    ٢٧٥٩    

 

 

 

 

عکس مدیران شاهد وایثارگر

نام و نام خانوادگی

دکتر مهدی قاسمی

دکتریاسر پیرعلی

دکترسعداله هوشمند

دکتر عبدالرحمن معتمدی

تاریخ شروع مدیریت

07 دی ماه 1400

1397

1393

1388

تاریخ اتمام مدیریت

ادامه دارد

07 دی ماه 1400

1397

1393

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی

 

 

 

عکس مدیران شاهد وایثارگر

نام و نام خانوادگی

دکتر عبدالرحمن جمالی

دکتر محمد علاادینی

دکترسعداله هوشمند

دکتر عزیزاله علوی

تاریخ شروع مدیریت

1382

1378

1375

1372

تاریخ اتمام مدیریت

1388

1382

1378

1375

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی

 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱