واحدهای اداری و کارکنان


١٥ آبان ١٣٩٦ ساعت ٩:٢٤   
تعداد بازدید:    ١٧٩٩    

 
واحد های اداری نام و نام خانوادگی مسئول واحد مدرک تحصیلی
امور  آموزش و فرهنگی بهزاد ایزدی دکتری تخصصی
دبیرخانه و امور مالی قربانعلی ایمانی لیسانس

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141