مدیرحوزه ریاست و روابط عمومی


٣٠ آذر ١٣٩٦ ساعت ١٢:٥١   
تعداد بازدید:    ٥٢٣١    

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱