ریاست دانشگاه


٣٠ آذر ١٣٩٦ ساعت ١٦:٣٨   
تعداد بازدید:    ٦٧٣٠    

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱