یکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠

                                     

                                      دانشگاه های سطح استان

1

دانشگاه شهركرد

دانشگاه شهرکرد

2

دانشگاه پيام نور

دانشگاه پيام نور واحد شهركرد

دانشگاه پيام نور واحد بروجن

دانشگاه پيام نور واحد فارسان

دانشگاه پيام نور واحد اردل

دانشگاه پیام نور واحد لردگان

دانشگاه پيام نور واحد شلمزار

دانشگاه پيام نور  واحد فرخشهر

دانشگاه پيام نور واحد جونقان

دانشگاه پيام نور واحد بلداجی

دانشگاه پيام نور واحد گندمان

دانشگاه پيام نور واحد سامان

3

دانشگاه­ آزاد اسلامي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجن

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فارسان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد لردگان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردل

4

مراكز آموزش جامع علمي كاربردي

مركز آموزش علمی کاربردی تعاوني پيام

مركز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهي

مركز آموزش علمی کاربردی هلال احمر

مركز آموزش علمی کاربردی علامه (انجمن جوشكاري)

مركز آموزش علمی کاربردی لردگان

مركز آموزش علمی کاربردی نگين

مركز آموزش علمی کاربردی نهان گل

مركز آموزش علمی کاربردی فارسان

5

آموزشكده­ هاي فني و حرفه ­اي

آموزشكده فني و حرفه­ اي پسران شهركرد

آموزشكده فني و حرفه­ اي دختران شهركرد

آموزشكده فني و حرفه­ اي پسران شمس آباد

آموزشكده فني و حرفه­ اي پسران بروجن

آموزشكده فني و حرفه­ اي دختران جونقان

6

دانشگاه فرهنگيان

دانشگاه فرهنگيان پرديس بحرالعلوم شهركرد

دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد رجايي فرخشهر

دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر شهركرد

7

موسسات غيرانتفاعي

موسسه غيرانتفاعي نورهدايت شهركرد

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است