یکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠

در راستای استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی و تحقق اهداف تعیین شده در ماده 2 و در راستای عمل به ماده 10 آیین نامه نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فنآوری مصوب 1/9/1395 وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری، نحوه فعالیت هیات نظارت، ارزیابی و تضمن کیفیت استانی، مشتمل بر مفاد آیین نامه زیر است.

آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمیین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری​ مورخ 22 مرداد 1396


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است