آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمیین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری


٠٦ شهریور ١٣٩٧ ساعت ٩:٣٧   
تعداد بازدید:    ١٣٨٨    

در راستای استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی و تحقق اهداف تعیین شده در ماده 2 و در راستای عمل به ماده 10 آیین نامه نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فنآوری مصوب 1/9/1395 وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری، نحوه فعالیت هیات نظارت، ارزیابی و تضمن کیفیت استانی، مشتمل بر مفاد آیین نامه زیر است.

آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمیین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری​ مورخ 22 مرداد 1396


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141