اخبار و اطلاعیه ها


١٧ بهمن ١٤٠٠ ساعت ١٠:٥٠   
تعداد بازدید:    ٣٠٦    

 

برگزاری جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان چهارمحال و بختیاری

جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استاني با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام الله مجيد در تاريخ 28/04/1401 برگزار  گردید. در این جلسه مواردی که در طی بازدیدهای متعدد از کلیه دانشگاههای استان احصاء شده بود و در جلسات کارگروههای مربوطه به تصویب رسیده بود، مطرح و مواردی جمعا به تعداد 49 بند، جهت اعلام به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین اعلام به زیرنظامها، به تایید و تصویب هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان رسید.

 

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت موسسه های پژوهشی و فناوری (پارک علم و فنآوری و مراکز رشد) استان چهارمحال و بختیاری

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت موسسه های پژوهشی و فناوری (پارک علم و فنآوری و مراکز رشد) استان چهارمحال و بختیاری  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 25/03/ 1401  راس ساعت 11 و 30 دقیقه برگزار  گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، آقای دکتر مصطفی شخصی نیایی عضو کارگروه ، آقای دکتر محمد روشن ضمیر عضو کارگروه آقای دکتر روح الله همتی نماینده هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، ضمن تصویب مصوباتی، آقای دکتر مصطفی شخصی نیایی به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.

 

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحد ها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غير انتفاعي  و موسسات آموزش عالی آزاد استان چهارمحال و بختیاری

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحد ها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غير انتفاعي  و موسسات آموزش عالی آزاد استان  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 25/03/ 1401  راس ساعت 9 صبح برگزار گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، آقای دکتر رضا قادری نماینده دانشگاه آزاد اسلامی استان، آقای دکتر دکتر امین صیدایی نماینده موسسه غیر انتفاعی نور هدایت شهرکرد، آقای دکتر ستار توحیدی فر عضو کارگروه ، خانم دکتر اعظم مختاری عضو کارگروه و آقای دکتر ولی الله نصیری نماینده هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، ضمن تصویب مصوباتی، آقای دکتر ستار توحیدی فر به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.

 

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه های وابسته به دستگاههای اجرایی (دانشگاه فرهنگیان) استان چهارمحال و بختیاری

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه فرهنگیان استان  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 24/03/ 1401  راس ساعت 11 و 30 دقیقه برگزار گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، خانم دکتر خدیجه ترکی هرچگانی نماینده دانشگاه فرهنگیان استان، آقای دکتر صادق میر احمدی عضو کارگروه ، آقای دکتر علی بیاتی عضو کارگروه و آقای دکتر ولی الله نصیری نماینده هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، ضمن تصویب مصوباتی، آقای دکتر صادق میر احمدی به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.

 

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحد ها و مراکز دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختیاری

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحد ها و مراکز دانشگاه پيام نور استان  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 24/03/ 1401  راس ساعت 9 برگزار گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، آقای دکتر پژمان محمدی ده چشمه نماینده دانشگاه پیام نور استان، آقای دکتر جعفر اسماعیلی عضو کارگروه ، آقای دکتر علی بیاتی عضو کارگروه و آقای دکتر ولی الله نصیری نماینده هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، ضمن تصویب مصوباتی، آقای دکتر جعفر اسماعیلی به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.

 

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه دولتی شهرکرد

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه شهرکرد  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 23/03/ 1401  راس ساعت 9 برگزار گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، آقای دکتر رحمت الله فتاحیان دهکردی نماینده دانشگاه شهرکرد، آقای دکتر نبی الله یارعلی عضو کارگروه ، آقای دکتر علی انصاری اردلی عضو کارگروه آقای دکتر روح الله همتی و آقای دکتر ولی الله نصیری نمایندگان هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، ضمن تصویب مصوباتی، آقای دکتر نبی الله یارعلی به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.

 

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه فنی و حرفه های استان چهارمحال و بختیاری  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 22/03/ 1401  راس ساعت 11 و 30 دقیقه برگزار  گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، آقای دکتر مصطفی عبداللهیان دهکردی نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای استان، آقای دکتر امین لطفعلیان عضو کارگروه ، آقای دکتر مهدی اسدی آقبلاغی عضو کارگروه آقای دکتر روح الله همتی نماینده هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، ضمن تصویب مصوباتی، آقای دکتر مهدی اسدی آقبلاغی به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه جامع علمي كاربردي استان چهارمحال و بختیاری

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه جامع علمي – كاربردي استان چهارمحال و بختیاری  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 22/03/1401 راس ساعت 9 صبح برگزار  گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، آقای دکتر میثم طاهری دهکردی نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، آقای دکتر رسول احمد محمودی عضو کارگروه و آقای دکتر روح الله همتی نماینده هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، ضمن تصویب مصوباتی، آقای دکتر رسول زمانی احمد محمودی به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.

 

برگزاری جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان چهارمحال و بختیاری

جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استاني با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 27/02/1401 برگزار  گردید. در ابتدای جلسه دبير هیات نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت گزارشي در خصوص بازديد هاي انجام شده از دانشگاه ها، موسسات و مراکز پژوهشی استان و همچنیین ارسال و ثبت گزارش بازدیدها و کلیه اطلاعات اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی و دانشجویان کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان در سیستم هس ارائه نمودند و مقرر گرديد در خصوص زير نظام هاي آموزش عالي موجود در استان بعد از اتمام بازديدها هر كدام از آنها كارگروههاي مربوطه تشكيل و نسبت به انتخاب دبیر هر کارگروه نیز اقدام گردد. گزارش به روز سانی و تکمیل سایت دانشگاه قسمت هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و درج تمامی اخبار و گزارش بازدیدها از مراکز آموزش عالی استان  که قابل رویت می باشد، توسط دبیر هیات نظارت و ارزیابی تضمین کیفیت انجام گردید. کارگروههای هفت گانه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و اعضای مربوطه تصویب شد و معارفه اعضاي جديد كارگروه‌هاي مربوطه براساس آيين نامه هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استاني وزارت علوم تحقيقات و فنآوري انجام شد. جلسه پس از تصویب چند مصوبه دیگر و با ذکر صلوات پایان یافت.

راه اندازی سامانه ثبت و پیگیری شکایات هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

سامانه ثیت و پیگیری شکایات هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد. متقاضیان می توانند از طریق لینک زیر پس از ثبت نام، دریافت نام کاربری و رمز عبور با ورود به سامانه در قسمت هیات نظارت و ارزیابی استانی، گزارش و شکایت خود را به صورت محرمانه ثبت نمایند. پیگیری درخواست نیز از طریق ورود به همین سامانه امکان پذیر می باشد.

https://service.sku.ac.ir/Login.aspx

انتصاب اعضای حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای استان

با عنایت به معرفی روسای زیرنظامها و پیشـنهاد سرپرست محترم دانشگاه شهرکرد و به موجب بند 1 از ماده 10 آیین نامۀ نظام نظارت، ارزیابی و تضـمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوري، احکام انتصاب دبیر و اعضای حقیقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاري توسط رئیس محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضـمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوري صادر شد. اسامی اعضای مصوب شده به شرح زیر است:

آقای دکتر گرشاسب ریگی به عنوان دبیر و عضو حقوقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاري

آقای دکتر روح الله همتی به عنوان عضو حقیقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاري (نماینده زیرنظام دانشگاه شهرکرد)

آقای دکتر نصیری به عنوان عضو حقیقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاري (نماینده زیرنظام دانشگاه شهرکرد)

آقای دکتر پژمان محمدی ده چشمه به عنوان عضو حقیقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاري (نماینده زیرنظام دانشگاه پیام نور)

آقای دکتر میثم طاهری دهکردی به عنوان عضو حقیقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاري (نماینده زیرنظام دانشگاه جامع علمی-کاربردی)

آقای دکتر مصطفی عبدالهیان دهکری به عنوان عضو حقیقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاري (نماینده زیرنظام دانشگاه و فنی و حرفه ای)

خانم دکتر خدیجه هرچگانی به عنوان عضو حقیقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاري (نماینده زیرنظام دانشگاه فرهنگیان)

لیست کامل اعضای هیات نظارت استانی در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://sku.ac.ir/Vice-President/admin/Page/4253/

 

انتصاب اعضای کارگروههای تخصصی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ تعداد ۱۴ نفر اعضای متخصص و صاحب نظر کارگروههای تخصصی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاری منصوب شدند. اسامی اعضای هیات علمی عضو کارگروه ها در منوی کارگروهها تخصصی سایت هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در حال بروز رسانی است.
 پس از معرفی سایر اعضا از طرف زیر نظامهای مربوطه، کارگروهها تشکیل جلسه خواهند داد و ضمن انتخاب دبیر هر کارگروه، بازدیدهای دوره ای و نظارت و ارزیابی از مراکز آموزش عالی زیر مجموعه انجام می شود.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141