گزارش تصویری بازدیدها


٠٧ اسفند ١٤٠٠ ساعت ١٢:١٨   
تعداد بازدید:    ١٣٨٣    

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور استان از دانشگاه پیام نور شهرکرد 4/12/1400

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای استان از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهرکرد 9/12/1400

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای استان از آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شهرکرد 15/12/1400​​

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور استان از دانشگاه پیام نور مرکز بروجن ​17/12/1400

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور استان از دانشگاه پیام نور واحد گندمان ​17/12/1400

 گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های وابسته به دستگاههای اجرای استان از دانشگاه فرهنگیان استان و بحرالعلوم پسران شهرکرد 1400/12/22 

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های وابسته به دستگاههای اجرای استان از دانشگاه فرهنگیان باهنر (دختران) شهرکرد 21/01/1401​

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد استان از دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد 23/01/1401​

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان چهار محال و بختیاری از حوزه ستادی دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان 28/01/1401​

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های پژوهشی و فناوری (پارک علم و فناوری و مراکز رشد و نوآوری) استان چهار محال و بختیاری از حوزه ستادی پارک علم و فناوری استان  30/01/1401​

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های پژوهشی و فناوری (پارک علم و فناوری و مراکز رشد و نوآوری) استان چهار محال و بختیاری از مرکز رشد واحدهای فناوری وابسته به دانشگاه شهرکرد 30/01/1401

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد استان از موسسه غیر دولتی – غیر انتفاعی نور هدایت 04/02/1401

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه علمی-کاربردی استان از مرکز پیام شهرکرد 25/02/1401)​

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان چهار محال و بختیاری از بخشهای مختلف موسسه آموزشی جامع علمی – کاربردی مرکز فرمانده نیروی انتظامی استان 29/03/1401)​

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه دولتی شهرکرد از دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه شهرکرد 31/03/1401​

گزارش تصويري بازديد كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه دولتي شهركرد از مديريت طرح و برنامه دانشگاه شهركرد  03/07/1401

گزارش تصويري بازديد كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه جامع علمي - كاربردي استان از مركز وابسته به دولت فارسان 12/07/1401

گزارش تصويري بازديد كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحدها و مراكز دانشگاه پيام نور استان از دانشگاه پيام نور مركز فارسان  20/07/1401

گزارش تصویری بازديد كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه دولتي شهركرد از حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهركرد 08/08/1401

گزارش تصويري بازديد كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه دولتي شهركرد از حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه شهركرد 08/08/1401

گزارش تصويري بازديد كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه  آزاد اسلامي و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي و موسسات آموزش عالي آزاد استان از دانشگاه آزاد اسلامي پرديس لردگان 15/09/1401

گزارش تصويري بازديد كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحدها و مراكز دانشگاه پيام نور استان از دانشگاه پيام نور مركز لردگان 15/09/1401

گزارش تصويري بازديد كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه جامع علمي - كاربردي استان چهار محال و بختياري از بخشهاي مختلف موسسه آموزشي جامع علمي – كاربردي هيات موسسي لردگان  15/09/1401

گزارش تصويري بازديد كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي و موسسات آموزش عالي آزاد استان از دانشگاه آزاد اسلامي پرديس اردل 16/09/1401

گزارش تصويري بازديد كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحدها و مراكز دانشگاه پيام نور استان از دانشگاه پيام نور واحد اردل 16/09/1401

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه دولتی شهرکرد از دانشکده های در حال تاسیس فنی مهندسی و منابع طبیعی بروجن  30/09/1401

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای استان از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بروحن30/09/1401

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای استان از آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بروحن30/09/1401 

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد استان از دانشگاه آزاد اسلامی بروجن30/09/1401 

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور استان از دانشگاه پیام نور واحد فرخشهر 1401/10/18

 

 

 

 

 


 


 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱