گزارش تصویری بازدیدها


٠٧ اسفند ١٤٠٠ ساعت ١٢:١٨   
تعداد بازدید:    ٩٨٢    

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور استان از دانشگاه پیام نور شهرکرد 4/12/1400

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای استان از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهرکرد 9/12/1400

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای استان از آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شهرکرد 15/12/1400​​

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور استان از دانشگاه پیام نور مرکز بروجن ​17/12/1400

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور استان از دانشگاه پیام نور واحد گندمان ​17/12/1400

 گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های وابسته به دستگاههای اجرای استان از دانشگاه فرهنگیان استان و بحرالعلوم پسران شهرکرد 1400/12/22 

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های وابسته به دستگاههای اجرای استان از دانشگاه فرهنگیان باهنر (دختران) شهرکرد 21/01/1401​

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد استان از دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد 23/01/1401​

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان چهار محال و بختیاری از حوزه ستادی دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان 28/01/1401​

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های پژوهشی و فناوری (پارک علم و فناوری و مراکز رشد و نوآوری) استان چهار محال و بختیاری از حوزه ستادی پارک علم و فناوری استان  30/01/1401​

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های پژوهشی و فناوری (پارک علم و فناوری و مراکز رشد و نوآوری) استان چهار محال و بختیاری از مرکز رشد واحدهای فناوری وابسته به دانشگاه شهرکرد 30/01/1401

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد استان از موسسه غیر دولتی – غیر انتفاعی نور هدایت 04/02/1401

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه علمی-کاربردی استان از مرکز پیام شهرکرد 25/02/1401)​

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان چهار محال و بختیاری از بخشهای مختلف موسسه آموزشی جامع علمی – کاربردی مرکز فرمانده نیروی انتظامی استان 29/03/1401)​

گزارش تصویری بازدید کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه دولتی شهرکرد از دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه شهرکرد 31/03/1401​


 


 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141