مصوبات


١١ مرداد ١٤٠١ ساعت ٩:٥٤   
تعداد بازدید:    ١٤٢٣    

 

صورت جلسات هيات امنا

  پيوست ها
صورت جلسه نشست فوق العاده هيات امناي دانشگاه  های منطقه اصفهان  اسفند ماه89

صورت جلسه دومین  نشست از دوره پنجم  هيات امناي دانشگاه  های منطقه اصفهان خرداد ماه 90
صورت جلسه سومین  نشست از دوره پنجم هيات امناي دانشگاه های منطقه اصفهان اسفند ماه 90

صورت جلسه نشست فوق العاده هيات امناي دانشگاه های منطقه اصفهان تیر ماه 91

صورت جلسه چهارمین نشست از دوره پنجم هيات امناي دانشگاه های منطقه اصفهان آبان ماه 91
 صورت جلسه پنجمین نشست از دوره پنجم هيات امناي دانشگاه های منطقه اصفهان  اردیبهشت ماه ۹۲ 
صورت جلسه نشست عادی از دوره اول  هيات امناي دانشگاه شهرکرد اسفند 92
صورت جلسه  دومین نشست عادی از دوره اول  هيات امناي دانشگاه شهرکرد آذر93
صورت جلسه  سومین نشست عادی از دوره اول  هيات امناي دانشگاه شهرکرد اسفند93
صورت جلسه  چهارمین نشست عادی از دوره اول  هيات امناي دانشگاه شهرکرد تیرماه 94
صورت جلسه  پنجمین نشست عادی از دوره اول  هيات امناي دانشگاه شهرکرد آذرماه 94
صورت جلسه  ششمین نشست عادی از دوره اول  هيات امناي دانشگاه شهرکرد شهریورماه 95 پيوست شماره۳ جدول مقرري ارزي
پيوست شماره۴ اساسنامه  مركز رشد
پيوست شماره۵  مالي و معاملاتي 95
پيوست شماره۶ اصلاحيه استخدامي هيات علمي
پيوست شماره۷ آيين نامه ماموريت خارجي
صورت جلسه  هفتمین نشست عادی از دوره اول  هيات امناي دانشگاه شهرکرد شهریورماه 96 پیوست شماره ۱ سند راهبردی دانشگاه شهرکرد
پيوست شماره۵ برنامه  کسب و کار پنج ساله۹۹-۱۳۹۵ مركز رشد واحدهای فنآوری دانشگاه شهرکرد
صورت جلسه  اولین  نشست عادی از دوره دوم هيات امناي دانشگاه شهرکرد مردادماه 97 پیوست شماره۱و۲ اصلاحیه آیین نامه هیات علمی
پیوست  شماره ۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه شهرکرد
پیوست شماره ۴ آیین نامه مرکززبان دانشگاه
پیوست شماره ۵ آیین نامه حق التدریس
پیوست شماره ۶ دستورالعمل ترفیع پایه اعضای هیات علمی
پیوست شماره ۷ تمدید مدت خدمت پیمانی و رسمی آزمایشی ۲۱ نفر از اعضای هیات علمی 
پیوست  شماره ۸ پست های ستاره دار
  صورت جلسه  دومین نشست عادی از دوره دوم هيات امناي دانشگاه شهرکرد تیرماه 98 پیوست شماره ۱ سندراهبردی فارسان
پیوست شماره ۲ سند راهبردی بروجن
پیوست شماره ۳ شهریه دانشجویان خارجی
پیوست شماره ۴ آیین نامه اجرایی حمایت مالی از   واحدهای فناور مستقردرمرکزرشد
پیوست شماره ۵ دستور العمل شرایط احراز مشاغل   دانشگاه شهرکرد
پیوست شماره ۶ شیوه نامه بهره وری اعضای   غیرهیات علمی
صورت جلسه  سومین نشست عادی از دوره دوم هيات امناي دانشگاه شهرکرد بهمن ماه 98 پیوست شماره ۱: اصلاحیه آيين نامه
صورت جلسه اولین نشست فوق العاده از دوره دوم هيات امناي دانشگاه شهرکرد  اسفند 98
صورت جلسه چهارمین نشست عادی از دوره دوم هيات امناي دانشگاه شهرکرد شهریور ماه 99
صورت جلسه دومین نشست فوق العاده از دوره دوم هيات امناي دانشگاه شهرکرد بهمن 99
صورت جلسه نشست فوق العاده(هم زمان) هيات امناي دانشگاه شهرکرد اردیبهشت 1400
صورت جلسه  پنجمین نشست عادی از دوره دوم هيات امناي دانشگاه شهرکرد تیرماه 1400
صورت‌جلسه اولين نشست فوق‌العاده هيأت امناي دانشگاه شهركرد  اسفندماه 1400
صورت جلسه اولین  نشست عادی از دوره سوم هيات امناي دانشگاه شهرکرد مرداد ماه 1401

پيوست شماره 2: دستورالعمل نحوه اعطاي پايه تشويقي به اعضاي   هيئت علمي دانشگاه شهرکرد مردادماه 

     

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره سوم هيات امناي دانشگاه شهرکرد اسفند ماه 1401
 
 
 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱