آیین نامه و فرم های نظارت و ارزیابی


٢٢ مرداد ١٤٠١ ساعت ١٢:٤٤   
تعداد بازدید:    ٤١٦    
آیین نامه و فرم ها  پیوست ها 
آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی ​  
فرم سری الف - کاربرگ بازدید از مراکز/ واحدهای دانشگاه پیام نور  
فرم سری الف- کاربرگ بازدید از مراکز دانشگاه جامع علمی - کاربردی   
فرم سری الف - کاربرگ بازدید از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی   
فرم سری الف - کاربرگ بازدید از دانشگاهها و مراکز وابسته به دستگاههای اجرائی   
فرم سری الف - کاربرگ بازدید از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی   
فرم  نظر سنجی(دانشجوی گرامی لطفا پس از تکمیل فرم ذیل نسبت به ارسال آن به آدرس زیر اقدام نمایید.nezarat@cha.sku.ac.ir ) ​ 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱