شیوه نامه و فرم های ارتقای رتبه اعضای غیر هیأت علمی/ مصوبه 5/10/97 هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه

 

شیوه نامه ارتقای رتبه اعضای غیر هیأت علمی

pdf.gif  

فرم شماره 1

 (درخواست ارتقای رتبه اعضای غیر هیأت علمی)

pdf.gif  

فرم شماره 2

(شاخص آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی)

pdf.gif  

فرم شماره 3

(شاخص میزان تسلط به استفاده از نرم افزارها)

pdf.gif  

فرم شماره 4

(شاخص توسعه فردی)

pdf.gif  

فرم شماره 5

(شاخص تکریم ارباب رجوع)

pdf.gif  

فرم شماره 6

(اعتراض به نتیجه بررسی پرونده ارتقای رتبه)

pdf.gif  

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است