سعید اباذری

دانشیار

مهندسی برق (قدرت، کنترل)

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن:دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   زمینه 1: توضیحی نداردسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. علیرضا واحد دهکردی بهبود پایداری گذرا در سیستم تک ماشینه با UPFCبا پیروی از تابع لیاپانوف در سیستم قدرت دوشنبه ٤ اسفند ١٣٩٩


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است