سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


محمدرضا اکبری

استادیار

علوم دامی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

mrakbari5@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   ارزیابی مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه طیور
   ارزیابی فیتوبیوتیک ها در تغذیه طیور
   نقش تغذیه در ارتقاء عملکرد سیستم ایمنی در طیور
   راهکارهای تغذیه ای جهت کنترل آسیت در جوجه های گوشتیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است