یکشنبه ٦ اسفند ١٤٠٢


عبدالرزاق دانش شهرکی

دانشیار

زراعت

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401-2379

danesh-a@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   تولید گیاهان زراعی و دارویی
   استفاده از عوامل بیولوژیک از جمله باکتری های ریزوسفری ارتقاء دهنده رشد بر بهبود جوانه زنی، استقرار و تولید این گیاهان زراعی و دارویی بویژه تحت تنش های غیر زنده از جمه تنش خشکی
   بهره گیری از باکتری های ریزوسفری ارتقاء دهنده رشد و سایر عوامل بیولوژیک مانند قارچ مایکوریزا و کرم های خاکی در جهت کاهش اثرات تنش ناشی از فلزات سنگین و ارتقای شاخص های گیاه پالایی
   کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی و استفاده از کودهای زیستی به منظور افزایش جذب عناصر غذایی، تولید و عملکرد گیاهان زراعی و داروییسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالات
International Journal
1. Rahmany-Samani, A., Ghobadinia, M., Tabatabaei S. H., Nourmahnad, N. and A. Danesh-Shahraki. 2023, The effect of irrigation and zeolite management on the reduction of cadmium accumulation in rice , Agricultural Water Management. 287: 1-7.
2. Badalzadeh, A. and A. Danesh-Shahraki. 2021, Effect of Hydropriming and Salinity Stress on Germination Indices of Niger (Guizotia abyssinica Cass.) , Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 69(4): 511–518.
3. Rajabi Khamseh, S., A. Danesh-Shahraki, M. Rafiolhoseini and K. Saeidi. 2020., Bacterial inoculation positively affects the quality and quantity of flax under deficit irrigation regimes , Journal of Applied Microbiology. 131 (1): 321-338
4. Rajabi Khamseh, S., A. Danesh-Shahraki and M. Rafiolhoseini. 2020., Stress tolerance in flax plants inoculated with Bacillus and Azotobacter species under deficit irrigation , Physiologia Plantarum. 170 (2): 269-279.
5. Badalzadeh, A., A. Danesh-Shahraki and S. Beheshti. 2017, Effect of osmopriming on germination characteristic of Valeriana officinalis L. seed under drought stress , International Journal of Farming and Allied Sciences. 6 (3): 72-79
6. Torabi, Z., F. Rafiei, L. Shabani and A. Danesh-Shahraki. 2015, Physiological and molecular response of annual Medicago species to juglone , Acta Physiol Plant, 37 (11): 1-9.
7. Naderi, M. R. and A. Danesh-Shahraki. 2013, Nanofertilizers and their roles in sustainable agriculture , International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5(19): 2229-2232.
8. Rabiei, A., M. Khodambashi, A. Ghasemi Pirbalouti and A. Danesh-Shahraki. 2009, Effect of drought stress on seed traits of Oat (Avena sativa) , Research on Crops, 10 (1): 12-15.
9. Danesh-Shahraki, A., H. Nadian, A. Bakhshandeh, G. Fathi, K. Alamisaied and M. Gharineh. 2008, Optimization of irrigation and nitrogen regimes for rapeseed production under drought stress. Journal of Agronomy , Journal of Agronomy, 7 (4): 321-326
Research Journal
١٠. طرفی، و.، ع. دانش شهرکی، م. قبادی نیا، ک. سعیدی. 1402, اثر تنش كمبود آب و تلقيح جداگانه، تركيبهاي دوگانه و سهگانه برخي باكتريهاي محرك رشد بر صفات اگرومورفولوژيك بادرنجبويه. مجله تنش های محیطی در علوم زراعی. جلد 16، شماره 2، تابستان 1402، ص 500-487. ,
١١. 46- نظرنژاد، غ.، م. تدین، ع. دانش شهرکی. ع. حاجبی. 1401, اثر سطوح مختلف آبیاری و تاریخ کاشت بر برخی صفات فیزیولوژیک و رشدی گیاه لمون گراس (Cymbopogon citratus). مجله فرآیند و کارکرد گیاهی. جلد 11، شماره 51. آذر و دیماه 1401. ص 17-1. ,
١٢. عباسی دهكردي، ن.، م. رفیعی الحسینی، ع. دانش شهرکی . ا. بدل زاده. 1401., اثر تاريخ کاشت و مقادير مختلف کودهاي دامي، شيميايي و تلفيقي بر برخي صفات آگرومورفولوژيکي و اسانس بادرشبو. مجله علوم گياهان زراعي ايران. دوره 53، شماره 3. پائیز 1401. ص 182-169. ,
١٣. نیک¬بخت، ن.، ع. دانش شهرکی و م. کوهی دهکردی. 1401., اثر تنش خشکي و باکتري¬هاي ريزوسفري ارتقاء¬دهنده رشد گياه بر خصوصيات اگرومرفولوژيک بادرنجبويه (Melissa officinalis L) , مجله تنش هاي محيطي در علوم زراعي. شماره 15،مرداد 1401، ص 405-393.
١٤. عباسی، ن.، م. رفیعی الحسینی، ع. دانش شهرکی و ا. بدل زاده. 1401., اثر تاريخ کاشت و کاربرد کودهاي دامي، شيميايي بر برخي ويژگي هاي مورفوفيزيولوژيک و اسانس بادرشبو , مجله الکترونيک توليد گياهان زراعي. شماره 1، ص 56-37.
١٥. نظرنژاد، غ.، م. تدین، ع. دانش شهرکی. ع. حاجبی. 1400., اثر تیمارهای آب شور و برخی کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیکی و رشد گیاه لمون¬گراس (Cymbopogon citratus). مجله مهندسی اکوسیستم بیابان. جلد 10، شماره 33. اسفند 1400. ص 38-27. ,
١٦. شاهرخیان¬قهفرخی، ز.، م. نوری امام زاده ای، ع. دانش شهرکی، ح. طباطبایی و ع. شاهنظری. 1400., تأثير کاربرد آب شور در مراحل رشد رويشي و زايشي بر عملکرد و بهره‌وري آب در گياه لوبيا قرمز , نمجله پژوهش آب ايران. شماره 15، بهمن 1400. ص 105-97.
١٧. ریاحی¬فارسانی، ح.، م. قبادی نیا، م. نوری امام زاده ای، ع. دانش شهرکی، و ح. ر. متقیان. 1399., تأثیر مقادیر مختلف کادمیم در آب آبیاری و خاک بر اجزای عملکرد ذرت , نشريه پژوهشهای حفاظت آب و خاک. دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399. ص 184-167.
١٨. هاشمی جزی، س. م. و دانش شهرکی، ع. , بررسی تاثیر فواصل بوته بین ردیف و روی ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی رقم تلاش , مجله علوم زراعی ایران، 5 (2):162-155.
١٩. دانش ‌شهرکی، ع.، ع. کاشانی، م. مسگرباشی و م. کوهی دهکردی, اثر تراکم و زمان مصرف نیتروژن بر برخی خصوصیات زراعی کلزا. , مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، 21 (2): 17-10
٢٠. دانش شهرکی، ع.، ع. بخشنده، ح. نادیان، ق. فتحی، خ. عالمی سعید و م. ح. قرینه, اثرات تنش خشکی و میزان مصرف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا , مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، 85: 90-72
٢١. قجاوند، ا.، ع. دانش شهرکی و ع. تدین, بررسي اثرات دگرآسیبی عصاره برگ پوسیده گردو بر برخی از صفات فیزیولوژیک یولاف وحشی , مجله علمی کشاورزی، تولیدات گیاهی، 37 (3): 21-13
٢٢. شیرانی، ب.، م. خدامباشی، س. فلاح و ع. دانش شهرکی, اثر محلول‌پاشی نیتروژن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه نخود در دو فصل کاشت , مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، نشریه تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی سال پنجم، شماره 16، صفحات 143 تا 151
٢٣. نادري، م .ر.، ع. دانش شهرکی و ف. رئيسي, ارزیابی کارآیی شش رقم آفتابگردان در استخراج گیاهی سرب از یک خاک حاوي سرب با سابقه بلند مدت , نشريه علمي-پژوهشي آب و خاك مشهد. ج 28، شماره 3 مرداد-شهريور 1393 ص 597 تا 605.
٢٤. براآني دستجردي، م.، م. رفيعي الحسيني و ع. دانش شهرکی, تاثير تنش خشكي و محلول پاشي روي و منگنز بر كيفيت بذر لوبيا قرمز طي آزمون پيري تسريع شده , مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي گرگان. ج 7، شماره 2 تابستان 1393. ص 77-95.
٢٥. نادری م. ر.، ع. دانش شهرکی، ف. رئیسی و ف. نیکوخواه., جداسازی و ارزیابی ریزوباکترهای متحمل به سرب محرک ریشه گیاه از یک خاک حاوی سرب با سابقه بلند مدت , نشريه علمي-پژوهشي آب و خاك مشهد. ج 28، شماره 6 بهمن-اسفند 1393 ص 1238 تا 1249
٢٦. نوربخش س.، م. قبادی نیا، ع. دانش شهرکی، م. نوری امام زاده ای و ر. فتاحی, اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک , نشريه علمي-پژوهشي آب و خاك مشهد. نشريه علمي-پژوهشي آب و خاك مشهد. ج 29، شماره 1 فروردين-ارديبهشت 1394 ص 35 تا 47.
٢٧. براآني دستجردي، م.، م. رفيعي الحسيني و ع. دانش شهرکی, بررسی هدایت الکتریکی و رشد گیاهچه بذر لوبيا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) رشد یافته در شرایط تنش خشکی و محلول‌پاشی عناصر روی و منگنز , مجله پژوهش‌های بذر ایران. سال اول، شماره 2. ص 59-45
٢٨. بدل‌زاده، ا.، م. رفيعي الحسيني، ع. دانش شهرکی و م. قبادی‌نیا., اثر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود دامی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد و برخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو , نشریه تخصصی به‌زراعی کشاورزی. دوره 18، شماره 1. ص 156-141
٢٩. جمشیدی، م.، ع. دانش شهرکی و م. هاشمی جزی, اثر محلول پاشی عناصر منگنز و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا قرمز تحت شرایط خشکی. , نشریه پژوهش های حبوبات ایران. جلد 7 شماره 2. ص 174-164.
٣٠. طرفی، و.، ع. دانش شهرکی و ک. سعیدی, اثر باکتری های محرک رشد گیاه بر صفات مرفولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) , مجله تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی). جلد 39، شماره 2، تابستان 1395
٣١. براآني دستجردي، م.، م. رفيعي الحسيني، ع. دانش شهرکی و س. م. هاشمی جزی, بررسی شاخص های جوانه زنی بذر لوبیا قرمز تولیدی در شرایط تنش خشکی و محلول‌پاشی عناصر روی و منگنز , نشریه علوم و فناوری بذر ایران. جلد چهارم، شماره 1. بهار و تابستان 94، ص 96-83.
٣٢. نعمتی، ا.، م. رفيعي الحسيني و ع. دانش شهرکی, تاثیر کود دامی و تلقیح باکتریایی بر شاخص‌های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی , مجله تنش‌های محیطی در علوم زراعی. جلد 9، شماره 4. زمستان 95، ص 351-339
٣٣. رحمانی سامانی، ا.، م. قبادی نیا، ع. دانش شهرکی، س. ح. طباطبایی و م. ح. صالحی. , تاثیر مدیریت آبیاری بر میزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام‌های هوایی برنج , نشریه حفاظت منابع آب و خاک. سال ششم، شماره سوم، ص 139-127
٣٤. نجف‌آبادی، ش.، م. ر. نوری امامزاده‌ای، م. قبادی نیا، ع. دانش شهرکی, بررسی اثرات انواع خاکپوش بر کارآیی مصرف آب و شاخص‌های رشد ذرت سینگل کراس 704 , نشریه آب و خاک. جلد 30، شماره 3، ص 737-727
٣٥. خسروی چلویی، م.، ع. دانش شهرکی، م. قبادی نیا، ک. سعیدی, اثر تيمار هاي بيولوژيک بذر بر شاخص هاي مورفولوژيک گياه دارويي بادرشبو تحت تنش کمبود آب , مجله تنش های محیطی در علوم زراعی. جلد 11، شماره دوم، ص 363-353
٣٦. طرفی، و.، ع. دانش شهرکی و ک. سعیدی, باکتري هاي محرک رشد گياه بر جوانه زني و رشد اوليه گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) , نشریه علوم و فناوری بذر ایران. جلد هفتم، شماره 2، پاییز و زمستان 96، ص 182-171
٣٧. بدل‌زاده، ا.، ع. دانش شهرکی، م. رفيعي الحسيني و م. قبادی‌نیا, اثر کاربرد تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بر اسانس و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک بادرشبو در شرایط تنش کمبود آب , مجله دانش آب و خاک. جلد 28، شماره 3، ص 168-155
٣٨. شاهمیزایی، ط.، م. رفيعي الحسيني، ع. دانش شهرکی، ع، تدین, اثر محلول پاشي اسيدهيوميک بر برخي صفات آگرومورفولوژيک و رنگيزه هاي فتوسنتزي دان سياه تحت تنش خشکي , مجله به زراعی دانشگاه تهران. دوره 20، شماره 4، زمستان 97، ص 830-817
٣٩. رجبی خمسه، س.، ع. دانش شهرکی، م. رفيعي الحسيني، ک. سعیدی، م. قبادی نیا, تاثیر پیش‌تیمار بذر با باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر برخی صفات آگرومورفولوژیک بذرک (Linum usitatissimum L) تحت سطوح مختلف آبیاری , مجله تنش های محیطی در علوم زراعی. جلد 12، شماره 3، پاییز 98، ص 804-793
٤٠. بش، ز.، ع. دانش شهرکی، م. قبادی نیا، ک. سعیدی, اثر باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر صفات آگرومورفولوژیک سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش کمبود آب , مجله تنش های محیطی در علوم زراعی. جلد 12، شماره 2، تابستان 98، ص 537-525
٤١. کیانی، ج.، ع. عباسی سورکی و ع. دانش شهرکی, تاثیر پیش تیمارهای بذری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط تنش خشکی , پژوهش‌های بذر ایران، سال پنجم، شماره اول، ص 100-87
٤٢. رجبی خمسه، س.، ع. دانش شهرکی، م. رفيعي الحسيني، ک. سعیدی، م. قبادی نیا, اثرات باکتری‌های محرک رشد و سطوح آبیاری بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد کتان روغنی (Linum usitatissimum L) , نشریه علمی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. جلد 13، شماره (50)2، تابستان 98، ص 250-231کتب و جزواتافتخارات
١. کسب مقام دوم کشوری در اولین جشنواره ملی حلقه‌های علمی کشور در گروه کشاورزی - 1393
٢. هیات علمی منتخب آموزشی – 1392
٣. کسب رتبة نخست دانش‌آموختگی در مقطع دکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین - 1387
٤. - کسب رتبة نخست دانش‌آموختگی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز - 1383پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. علی محوحی اثر تلقیح کرم خاکی، قارچ میکوریزا و باکتری بر جزء بندی سرب و روی و گیاه پالایی آنها در یک خاک آلوده حاشیه معدن سرب چهارشنبه ١٧ بهمن ١٣٩٧
٢. مرضیه نظری زاده تغییرات مورفوفیزیولوژیک و تعیین ضریب حساسیت (Ky) لوبیا تحت تنش کم‌آبی در مراحل مختلف رشد در شهرکرد دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦
٣. الهه سادات حسین پور عسکریان بهینه‌سازی جوانه‌زنی و استقرار گیاه دارویی موسیر (Allium hirtifolium B.) با استفاده از تیمارهای شیمیایی، پرایمینگ غذایی و پوشش‌دار کردن بذر تحت شرایط تنش خشکی دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦
٤. زهرا طاهری اثر تیمارهای اسموپرایمینگ بر کارایی بذر و مقاومت گیاه چیا (Salvia hispanica)به تنش خشکی، سرما و شوری یکشنبه ١١ آذر ١٣٩٧
٥. مرجان زارعین تأثیر دگرآسیبی نوع و غلظت‌های چند گیاه دارویی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهان سورگوم و کتان شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٦. منیژه جهان تیغی تاثیر پرایمینگ بذر با ملاتونین یا اسید آسکوربیک بر افزایش مقاومت به شوری گیاه کینوا (Chenopodium quinoa) شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
٧. ماندانا خسروی چلویی اثرتیمار بیولوژیک بذر با برخی باکتری های ارتقاء دهنده رشد گیاه بر درصد و سرعت سبز شدن، رشد و عملکرد گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش کمبود آب شنبه ١٠ مهر ١٣٩٥
٨. مهدیه بهرامیان اثر برخی ریزوباکتری‌های محرک رشد بر جذب آهن و روی و خصوصیات آگرومرفولوژیک دو رقم گندم نان سه شنبه ١٣ مهر ١٣٩٥
٩. سمیه نادری سمیرمی بررسی اثر محلول پاشی اکسین، جیبرلین و سیتوکنین برگیاه پالایی سرب توسط آفتابگردان دوشنبه ١٩ مهر ١٣٩٥
١٠. راضیه منصوری صحبت اباد اثر محلول‌پاشی اکسین، جیبرلین و سیتوکنین برگیاه‌پالایی سرب توسط ذرت یکشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦
١١. محمد رمضانی گهرویی اثر تلقیح بذر با باکتری های ریزوسفری محرک رشد بر جوانه‌زنی، رشد و استقرار گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) تحت شرایط تنش کمبود آب چهارشنبه ٢٦ مهر ١٣٩٦
١٢. عاطفه مشرف اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی باکتری های محرک رشد، قارچ مایکوریزا و کرم خاکی بر جذب آهن و روی و خصوصیات آگرومورفولوژیک گندم یکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦
١٣. طاهره شاه میرزایی جشوقانی اثر سطوح مختلف اسیدهیومیک بر صفات کمی و کیفی گیاه دان سیاه تحت شرایط تنش خشکی دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦
١٤. فاطمه بهمه اثر تلقیح بذر با برخی باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد بر جوانه‌زنی، رشد و استقرار گیاه دارویی مخلصه (Tanacetum persicum (Boiss.) Mozaff.) تحت شرایط تنش کمبود آب سه شنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٦
١٥. زینب بش اثر باکتری های فراریشه ای ارتقاء دهنده رشد گیاه بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک، رشد، عملکرد و کیفیت سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش کمبود آب چهارشنبه ١٧ بهمن ١٣٩٧
١٦. مژگان ناظمی بابادی تعیین تعیین ضرایب گیاهی یگانه، دوگانه و نیاز آبی زعفران (Crocus sativus L.) در دشت شهرکرد یکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧
١٧. زهرا مهمدی کرتلایی اثر تیمارهای بیوپرایمینگ بر بهبود جوانه‌زنی، رشد و استقرار دو گونه‌ی Astragalus effusus و Astragalus cyclophyllon در سطوح مختلف تنش خشکی یکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧
١٨. مرضیه منافی مورکانی اثر غلظت و نحوه کاربرد تنظیم کننده های رشد بر تولید و ویژگی‏های بنه های دختری و عملکرد کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) یکشنبه ١٧ شهريور ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است