علیرضا خسروزاده

دانشیار

باستان شناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401

akhosrowzadeh@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   باستان شناسی دوره تاریخی (هخامنشی، اشکانی، ساسانی): مطالعه و تحقیق در ارتباط با فرهنگ، تمدن، هنر، معماری و مواد فرهنگی مربوط به دوران تاریخی ایران از دوره هخامنشی تا ساسانی
   باستان شناسی خلیج فارس: مطالعه و تحقیق درباره باستان شناسی خلیج فارس از دوره ی مفرغ تا دوره ی اسلامی. برهم کنش های فرهنگی سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس در دوران مختلف. ارتباط تجاری-اقتصادی خلیج فارس با دیگر مناطق در دوران پیش از تاریخ و تاریخی. باستان شناسی جزایر خلیج فارس در دوران پیش از تاریخ و تاریخی
   باستان شناسی استان چهارمحال و بختیاری: باستان شناسی دوران پیش از تاریخ استان چهارمحال و بختیاری به خصوص دوران نوسنگی و مس و سنگسوابق تحصیلی
   دکتری، باستانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، باستانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧
   کارشناسی ، باستانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٥

مقالات
International Journal
1. Alireza Khosrowzadeh, Aliasghar Norouzi, Rika Gyselen and Hossein Habibi, Administrative Bullae from Tappe Bardnakoon, A Newly Found Late Sasanian Administrative Centre ,
2. Mahmood Heydarian, Alireza Khosrowzadeh, Newly discovered petroglyphs near Chamchang, Chahar Mahall va Bakhtiari, Iran ,
3. Alireza Khosrowzadeh, Aliasghar Norouzi, and Hossein Habibi, A Newly Discovered Administrative Center of the Late Sasanian Empire Tappe Bardnakoon, Farsan, Iran ,
4. Jamshid Samadi, Ali Behnia, Abbas Ali Ahmadi, Alireza Khosrowzadeh, A survey on the Sasanid settlements on the Plains of Dehgolan and Ghorveh, Kurdistan ,
5. علیرضا هژبری نوبری، علیرضا خسروزاده، مهدی موسوی کوهپر، حامد وحدتی نسب, ran and Indian Subcontinent Trade Contact durig Parthian and Sasanian Periods ,
6. Mahmoud Heidarian, Alireza Khosrowzadeh, Newly discovered petroglyphs near Chamchang, Chahar Mahall va Bakhtiari, Iran ,
7. 41. Potts, D. T., Roustaei, K., Alamdari, K, Alizadeh, K., Askari Chaverdi, A., Khosrowzadeh, A., Niakan, L., Petrie, C. A., Seyedin, M., Weeks, L. R., McCall, B., and M, Zaidi, Eight Thousand Years of History in Fars Province, Iran ,
8. Khosrowzadeh, A, Arab, A, Bahrami, M., , New Petroglyphs in Ziad Abad and Hassan Robat Plains (Isfahan Province, Iran) ,
9. Khosrowzadeh, A. Aali, A. Weeks, L, Newly Discovered Bronze Age Archaeological Sites on Qeshm Island, Iran ,
10. Aarab, A, Esmeaili Jelodar, E, Khosrowzadeh, A, SUGGESTION FOR THE TOPONYMY OF SEVERAL ELAMITE REGIONS INCLUDING ZABSHALI, TUKRISH AND LU.SU ,
11. Khosrowzadeh, A, The Chalcolithic Period in the Bakhtiari Highlands: Newly Found Sites of Farsan, Chaharmahal va Bakhtiari, Iran ,
12. Khosrowzadeh, A, The second season of Archaeological Survey of the Qeshm Island, Iran ,
13. Hojabri-Nobari, A., Khosrowzadeh, A., Mousavi Kouhpar, S. M., & Vahdatinasab, H, Trade and Cultural Contacts between Northern and Southern Persian Gulf during Parthians and Sasanians: A Study Based on Pottery from Qeshm Island ,
14. Weeks, L. R., Alizadeh, K., Niakan, L., Alamdari, K, Zaidi, M., Khosrowzadeh, A, The Neolithic settlement of Highland SW Iran: New evidence from the Mamasani District ,
Research Journal
١٥. قدرت الله گرویی، محمود حیدریان، علیرضا خسروزاده, مطالعه کانی نگاری سفالهای لبه واریخته (اروک) آغاز ایلامی چهارمحال و بختیاری ,
١٦. مهدی علیرضازاده نودهی، محمود حیدریان، علیرضا خسروزاده, کاربرد GIS و منطق فازی در مدیریت منابع فرهنگی؛ ارائه مدل پیش بینی محوطه های مس و سنگ چهارمحال و بختیاری ,
١٧. مهدی علیرضازاده نودهی، محمود حیدریان، علیرضا خسروزاده, مطالعه تطبیقی سفال لپویی چهارمحال و بختیاری با شمال فارس بر اساس روش پتروگرافی ,
١٨. فرشاد میری، رضا مهرآفرین، علیرضا خسروزاده , نقش کورتَش و سازمان اداری- اجتماعی آن در اقتصاد شاهی تخت جمشید ,
١٩. علیرضا خسروزاده، علی اعراب، افشین خسروثانی، مینا بهرامی نیا, مطالعۀ نقش عوامل محیطی در توزیع استقرارهای ایلام قدیم و میانۀ شهرستان اردل، با تأکید بر چشم انداز کارست ,
٢٠. خسرو احمدی خویی، مرتضی حصاری، علیرضا خسروزاده, نقش متغیرهای محیطی بر شکل گیری استقرارهای دورۀ باکون زاگرس مرتفع (استان چهارمحال وبختیاری) ,
٢١. زهرا بخت آور، میترا شاطری، علیرضا خسروزاده, آنالیزهای پتروگرافی مقاطع نازک سفالهای گونه ی منقوش بدون لعاب دوره ی اسالمی جزیره قشم , مجله پژوهشهای باستان شناسی ایران
٢٢. میلاد باغ شیخی، محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار، علیرضا خسروزاده، علمدار حاجی محمدیان, درآمدی بر شناخت شناسی سفالهای ساسانی و اسلامی محوطۀ شیرکوهِ نایین، فلات مرکزی ایران ,
٢٣. علیرضا خسروزاده، ناصر نوروززاده چگینی، سامر نظری, توصیف، طبقه بندی و گونه شناسی سفالهای اشکانی به دست آمده از دور دوم کاوشهای قلعه یزدگرد ,
24. Alireza khosrowzadeh, Qeshm during the Sasanian Period: Results of New Archaeological Fieldwork ,
٢٥. علیرضا خسروزاده، ناصر نوروززاده چگینی، سامر نظری, سرپل¬ذهاب پیشنهادی برای جای¬نام حُلوان بر اساس مطالعه¬ی مدارک نوشتاری ,
٢٦. علیرضا خسروزاده، محمود حیدریان، حمید محمدی, محوطه¬های نویافته ایلام میانی در منطقه میان¬کوه شهرستان اردل، چهارمحال و بختیاری ,
٢٧. علیرضا خسروزاده، حسین حبیبی, مطالعه¬ی الگوی دوره¬ی ساسانی دشت میان¬کوهی فارسان در استان چهارمحال و بختیاری ,
٢٨. محمود حیدریان، علیرضا خسروزاده، مجید ساریخانی، امان ا.. فتح نیا, ارزیابی الگوی مکانی-زمانی محوطه¬های باستانی شهرستان سنقر و کلیایی در GIS، , پژوهش¬های جغرافیایی، دوره 45، شماره 3: 64-47.
٢٩. میثم لباف خانیکی، بهمن فیروزمندی، علیرضا خسروزاده, حضور ساسانیان در کرانه¬های خلیج فارس بر پایه گزارش¬های تاریخی و مطالعات باستان-شناسی , پژوهش¬های ایران¬شناسی، سال 3، شماره 2: 92-73.
٣٠. محسن بهرامی نیا، علیرضا خسروزاده، محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار, تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه¬های نوسنگی و مس و سنگ شهرستان اردل , مطالعات باستان¬شناسی، سال 5، شماره 2: 37-21.
٣١. علیرضا خسروزاده, محوطه¬ها و استقرارهای اشکانی جزیره¬ی قشم , پژوهشهای باستان شناسی ایران
٣٢. علیرضا خسروزاده، محسن بهرامی نیا, دوره¬ی نوسنگی در غرب چهارمحال و بختیاری، محوطه¬های نویافته¬ی بخش میان¬کوه , محوطه¬های نویافته¬ی بخش میان¬کوه، شهرستان اردل، پژوهشهای باستان¬شناسی ایران، شماره¬ی 3، دوره دوم.
٣٣. علیرضا خسروزاده, حضور پارتیان در مناطق جنوبی خلیج فارس (شرق و جنوب¬شرق شبه¬جزیره¬ی عربستان) بر اساس مدارک باستان¬شناختی به دست آمده از محوطه¬های پارتی سواحل جنوبی خلیج فارس , مطالعات باستان¬شناسی، شماره 2، دوره 4 (شماره پیاپی 6): 81-63
٣٤. علیرضا خسروزاده, بررسی معادن و محوطه¬های ذوب فلز در شهرستان بردسیر , مجله¬ی مطالعات باستان¬شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
Promotion Journal
٣٥. میلاد باغ شیخی، محمد اسماعیلی اسماعیلی جلودار، علیرضا خسروزاده، مهدی شیخ زاده بیدگلی، علمدار علیان, محوطه يادماني شيرکوه نائين، نشانه اي نو در مطالعات ساساني فلات مرکزي ايران (ارزيابي شواهد باستان شناختي و متون تاريخي) ,
٣٦. علیرضا خسروزاده، سهیلا هادیپور, بررسی استحکامات دفاعی دوره پارت بر اساس بقایای برجای مانده ,
٣٧. علیرضا خسروزاده، محمد مرتضایی, بررسی آثار و محوطه¬های اسلامی قشم ,
٣٨. علیرضا خسروزاده، محمود حیدریان، حمید محمدی, نقش عوامل محیطی بر شکل¬گیری استقرارهای عیلامی منطقه¬ی میان¬کوه اردل با استفاده از GIS ,
International Conference
٣٩. عباسعلی احمدی، علیرضا خسروزاده، جمشید صمدی بگه جان, تحليل الگوهاي استقراري دوره ساساني در دشت هاي دهگلان و قروه بر اساس سيستم اطلاعات جغرافيايي ,
٤٠. عباسعلی احمدی، علیرضا خسروزاده، احمد ملکشاهی, معماري اسلامي دوره سلجوقي(مطالعه موردي منار نگار شهرستان بردسير) ,
41. Alireza Khosrowzadeh, Commercial contacts between the Persian Gulf ports with East African, Far Eastern and Indian Ocean ports ,
٤٢. علیرضا خسروزاده, خليج فارس در دوره اشکاني، بر اساس کاوشها و مطالعات باستان شناسي ,
٤٣. علیرضا خسروزاده، ناصر نوروززاده چگینی، سامر نظری, برهم کنش فرهنگي بخشهاي غربي ايران با شمال و جنوب بين النهرين در دوره اشکاني ,
44. Asgari Chaverdi, A., Khosrowzadeh, A., McCall, B., Petrie, C.A., Seyedin, M., Weeks, L.R., and Zeidi, M., , Archaeological evidence for Achaemenid Settlement within the Mamasani valleys, western fars ,
45. Khosrowzadeh, A, Preliminary results of the 1st Season of Archaeological Survey of Farsan, Bakhtiari Region, Iran ,
National Conference
٤٦. مهدی علیرضازاده، محمود حیدریان، علیرضا خسروزاده, فرهنگ لپويي و حوزه نفوذ آن در کوهستان هاي چهارمحال و بختياري ,
٤٧. علیرضا خسروزاده, تسلط ساسانيان بر سواحل جنوبي خليج فارس (شرق و جنوب¬شرق شبه¬جزيره¬ي عربستان) بر اساس مدارک باستان¬شناختي به دست آمده ,
٤٨. میترا شاطری، زهرا بخت آور، علیرضا خسروزاده, معرفي سفالينه هاي منقوش متاخر اسلامي جزيره قشم ,
٤٩. ندا خراسانی، مجید ساریخانی، علیرضا خسروزاده, پژوهشي تحليلي بر نقش و تاثير معماري اشکاني بر شکل گيري و رواجمعماري در دوره ساساني(برگرفته از پايان نامه دانشجو) ,
٥٠. محسن بهرامی نیا، علیرضا خسروزاده, پشته ي بلابيده: محوطه اي نوسنگي در دره ي رودخانه سرخون؛ غرب چهارمحال و بختياري ,
٥١. علیرضا خسروزاده, اِددور بندرگاه بزرگ اشکاني در سواحل جنوبي خليج فارس ,
٥٢. علیرضا خسروزاده, گردشگري فرهنگي راهکاري براي توسعه¬ي گردشگري پايدار شهرستان بردسير ,
٥٣. محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار، علیرضا خسروزاده, فصل اول بررسي باستان‌شناسي جزيره¬ي ابوموسي، خليج فارس ,
٥٤. علیرضا خسروزاده, بررسي ساخت و سازهاي باستاني مربوط به ذخيره آب در جزيره قشم ,
٥٥. علیرضا خسروزاده, سفال ايلامي ممسني، بر اساس سفال به دست آمده از سطح تپه ها و محوطه هاي دشت رستم ۱ و ۲، ممسني، فارس ,
٥٦. علیرضا خسروزاده، سامر نظری، مرضیه شعرباف, مطالعه تطبيقي سفالهاي اشکاني به دست آمده از کاوشهاي شبه جزيره عمان با تمرکز بر داده هاي سفالي سايتهاي دبا، مليحا و اددور ,
٥٧. زهرا بخت آور، میترا شاطری، علیرضا خسروزاده, طبقه بندی سفالینه های منقوش دوران اسلام جزیره قشم ,کتب و جزوات
١. علیرضا خسروزاده، باستان¬شناسی خلیج فارس در دوره¬ی اشکانی و ساسانی،
٢. علیرضا خسروزاده، بررسی تحولی زیستگاه¬های انسانی دشت فارسان از دوران پیش از تاریخ تا دوران اسلامی،افتخارات
١. مراکز و راه¬هاي تجاري- اقتصادي دوره¬ي پارت و ساساني در خليج فارسپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. محسن بهرامی نیا چشم انداز استقراری محوطه های پارینه سنگی منطقه میان کوه در ارتفاعات بختیاری زاگرس مرتفع، چهارمحال و بختیاری شنبه ٢٣ اسفند ١٣٩٩
٢. معصومه نظری بررسی و تحلیل استقرارهای تمدن ایلام در شمال فارس (مطالعه موردی شهرستان های آباده و اقلید) یکشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٩
٣. پیروز محسنی راد برررسی تدفینهای دوران تاریخی در استان بوشهر بر اساس شواهد باستان شناسی جمعه ١ فروردين ١
٤. فاطمه خدری طبقه بندی، گونه شناسی و گاهنگاری سفال ساسانی تپه بردنکون جمعه ١ فروردين ١
٥. مریم ساعدی مرغملکی بررسی آتشدانهای دوره ی ساسانی بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی جمعه ١ فروردين ١
٦. عابد نقدعلی زنجانی تحلیل استقرارهای اشکانی منطقه میان کوه شهرستان اردل بر اساس... شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٣
٧. سکینه طهماسبی مطالعه، طبقه بندی و گونه شناسی سفال ساسانی به دست آمده از محوطه های... شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٣
٨. حمید محمدی تحلیل الگوهای استقراری منطقه میانکوه شهرستان اردل در دوره ایلامی شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٣
٩. سهیلا هادیپور مرادی تحلیل الگوی استقراری شهرستان بردسیر در دوره اشکانی چهارشنبه ١٦ مهر ١٣٩٣
١٠. زهرا برزگر مطالعه استقراری شهرستان فارسان در دوران هخامنشی و نقش عوامل .. دوشنبه ١٦ شهريور ١٣٩٤
١١. زهره نیکویی بررسی و تحلیل پراکنش محوطه های ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل سه شنبه ١١ اسفند ١٣٩٤
١٢. زهره نیکویی بررسی و تحلیل پراکنش محوطه های ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل سه شنبه ١١ اسفند ١٣٩٤
١٣. مینا حیدری سورشجانی بررسی و تحلیل باستان شناختی استحکامات دفاعی ایران در دوره ساسانی دوشنبه ١٩ مهر ١٣٩٥
١٤. زهرا فدایی ده چشمه مطالعه، گونه شناسی و تحلیل گورهای سنگ چین جنوب و جنوب غرب ایران چهارشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٥
١٥. زهره جلیل طهماسبی برهم کنشهای فرهنگی سواحل جنوبی تنگه ی هرمز در عصر آهن یکشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥
١٦. میترا پریدار بررسی و تحلیل استقرارهای دوره هخامنشی دشت امیدیه سه شنبه ١٨ مهر ١٣٩٦
١٧. مریم بهرامی سرچاهی بررسی و مطالعه نقش اقلیم بر شکل گیری نقوش مهرهای ایلامی دوشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٧
١٨. اعظم قنواتی پور توصیف، طبقه بندی و گونه شناسی سفال به دست آمده از گورستان اشکانی جوبجی-دهیور دوشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است