سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


حسین مهربان

استادیار

علوم دامی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   - ارزیابی و انتخاب ژنومی
   مطالعات پیوستگی در سطح ژنوم
   مدل¬های تابعیت تصادفی
   ارزیابی¬های ژنتیکیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه زابل ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است