دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠


مجید صیام پور اشکاوندی

استادیار

گیاهپزشکی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

siampour@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   شناسایی ویروسها و فیتوپلاسماها ی بیماریزای گیاهی و انتقال آنها
   گروه جدید تری از بیمار گرهای گیاهی با نام فیتوپلاسماها مخصوصا در زمینه مکانیزم انتقال آنها
   بررسیهای سرولوژیک و مولکولی در ارتباط با ویروسهای برگ بادبزنی مو و برخی پوتی ویروسها
   شناسایی ناقل بیماری مخرب جاروک لیمو ترش در ایران
   مطالعه مکانیزم شناخت برهمکنش پروتئین-پروتئین و مطالعات کونفوکال میکروسکوپی بین فیتوپلاسمای جاروک لیموترش و حشرات ناقل آن
   آنالیزهای مختلف مولکولی و فیلوژنتیکی و ژنتیک جمعیت است مخصوصا در زمینه ویروسهای گیاهیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١

مقالات
International Journal
1. Kumar, S., Abou-Jawdah, Y., Siampour, M., Sobh, H., Tedeschi, R., Alma, A., Bianco, P.A. and Quaglino, F.,, Genetic diversity of ‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’strain populations associated with almond witches’ broom in Lebanon and Iran. ,
2. Tabasinejad, F., Jafarpour, B., Zakiaghl, M., Siampour, M., Rowhani, H. and Mehrvar, M., , Molecular variability in the cysteine rich protein of potato virus M. ,
3. Tabasinejad, F., Jafarpour, B., Zakiaghl, M., Siampour, M., Rowhani, H. and Mehrvar, M., , Molecular variability in the cysteine rich protein of potato virus M. ,
4. Karimzade, M., Siampour, M., Zakiaghl, M. and Mehrvar, M.,, Identification and characterization of a phytoplasma associated with black locust yellow disease in two provinces of Iran. ,
5. Faghihi, M.M., Taghavi, S.M., Safaei, A., Siampour, M. and Najafabadi, S.M, First report of a phytoplasma associated with bell pepper big bud disease in Iran ,
6. Faghihi, M.M., Taghavi, S.M., Safaei, A., Siampour, M. and Najafabadi, S.M, First report of a phytoplasma associated with bell pepper big bud disease in Iran ,
7. Faghihi, M.M., Taghavi, S.M., Salehi, M., Sadeghi, M.S., Samavi, S. and Siampour, M, Characterisation of a phytoplasma associated with Petunia witches' broom disease in Iran ,
8. Salehi, M., Siampour, M., Esmailzadeh Hosseini, S.A. and Bertaccin, Characterization and vector identification of phytoplasmas associated with cucumber and squash phyllody in Iran ,
9. Salehi, M., Siampour, M., Esmailzadeh Hosseini, S.A. and Bertaccin, Characterization and vector identification of phytoplasmas associated with cucumber and squash phyllody in Iran ,
10. Tabasinejad, F., Jafarpour, B., Zakiaghl, M., Siampour, M., Rouhani, H. and Mehrvar, M, Genetic structure and molecular variability of potato virus M populations ,
11. Gholampour Z, Kargar M, Zakiaghl M, Siampour M, Mehrvar M, Izadpanah K, Dynamics of the population structure and genetic variability within Iranian isolates of grapevine fanleaf virus: evidence for polyphyletic origin. ,
12. Anabestani, A., Izadpanah, K., Abbà, S., Galetto, L., Ghorbani, A., Palmano, S., Siampour, M., Veratti, F. and Marzachì, C., Identification of putative effector genes and their transcripts in three strains related to ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ ,
13. Hoseini, H, Mehrvar, M. Zakiaghl, M, Siampour,M, Comparative genetic diversity of potato virus Y populations based on coat protein gene ,
14. Karimzadeh,M Zakiaghl,M, Siampour,M. Mehrvar,M, Identification and characterization of a phytoplasma associated with black locust yellow disease in two provinces of Iran ,
15. Salehi, M, Salehi E, Siampour,M, Quaglino, F, Bianco, P, Apricot yellows associated with ‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’ in Iran ,
16. Salehi, M, Salehi E, Siampour,M, Quaglino, F, Bianco, P, Apricot yellows associated with ‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’ in Iran ,
Research Journal
١٧. م-صیام پور, ک.ایزدپناه, ارتباط سرولوژیکی میان سه استرین فیتوپلاسمایی از گروه 16SrII در ایران ,
١٨. مریم شیروانی و مجید صیام پور, بررسی تنوع و تبارزایی جدایه هاي ویروس موزائیک خیار در ایران ,
١٩. مریم شیروانی و مجید صیام پور, بررسی تنوع و تبارزایی جدایه هاي ویروس موزائیک خیار در ایران ,
National Conference
٢٠. م-صیام پور, ک.ایزدپناه م.صالحی, رديابي، شناسايي و آناليز مولكولي يك پلاسميد مربوط به فيتوپلاسماي جاروك يونجه ,
٢١. م-صیام پور, مقایسه مشخصات دو ژن پروتئین غشایی در فیتوپلاسماهای متعلق به گروه 16SrII ,
٢٢. م-صیام پور, مقایسه مولکولی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیرگروه - با استفاده از آنالیز چند قطعه D ژنومی ,
٢٣. م-صیام پور, ارتباط سرولوژیکی بین تعدادی از فیتوپلاسماهای متعلق به گروه ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. محراب رحیمی ردیابی و تعیین تنوع ژنتیکی ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان‌های استان چهارمحال و بختیاری جمعه ١ فروردين ١
٢. میم شیروانی تعیین تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنیکی ویروس موزاییک خیار در استانهای چهار محال و بختیاری و اصفهان جمعه ١ فروردين ١
٣. زهرا مهربان ردیابی و شناسایی فیتوپلاسما در درختان بادام دارای علائم بیماری فیتوپلاسمایی از باغ‌های استان‌های فارس و چهارمحال و بختیاری جمعه ١ فروردين ١
٤. مریم شیروانی تعيين تنوع ژنتيکي و آناليز فيلوژنيکي ويروس موزاييک خيار در استانهاي چهار محال و بختياري و اصفهان دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است