محمد ربیعی

استادیار

اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

rabiei@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   کشت سلول و بافت گیاهی: ریزازدیادی، متابولیتهای ثانویهسوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. , Beygi Z. Nezamzadeh Z, Rabiei M, Mirakhorli N (1400) "Enhanced accumulation of trigonelline by elicitation and osmotic stresses in fenugreek callus culture " Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) 147:169-174 ,
٢. , Karimi M, Ghazanfari F, Fadaei A, Ahmadi L, Shiran B, Rabiei M, Fallahi H (2016) The Small-RNA Profiles of Almond (Prunus dulcis Mill.) Reproductive Tissues in Response to Cold Stress Plos One 11:1-24 ,
٣. , Rabiei K., A. Polyakov, M. Khodambashi and O. Sharafova, 2010. Carrot regeneration in vitro conditions. Vegetable Crop Research Bulletin, Vol. 73, 13-22. ,
Research Journal
٤. , کريمي دستگردي ز، محمدي ش، ربيعي م (1399) 1) تاثير شرايط متفاوت آبي بر ميزان وراثت پذيري و برخي خصوصيات فيزيولوژيک ژنوتيپ¬ها گندم. نشريه توليد گياهان زراعي. همدان. ايران . نشريه توليد گياهان زراعي. همدان. ايران 13:111-134 ,
٥. , کريمي دستگردي ز، محمدي ش، هوشمند س، ربيعي م (1400) 1) کريمي ز. محمدي ش. (1400) تاثير شرايط تنش آبي بر عملکرد، شاخص برداشت و عقيمي خوشه در ژنوتيپ-هاي گندم در شرايط گلخانه¬اي. . نشريه توليد گياهان زراعي. همدان. ايران . نشريه توليد گياهان زراعي. همدان. ,
٦. , کريمي دستگردي ز، محمدي ش، هوشمند س، ربيعي م (1400) بررسي تاثير رژيم هاي متفاوت تنش خشکي بر توانايي تنظيم اسمزي دانه گرده و محتواي کلروفيل و پرولين در ژنوتيپ هاي گند پژوهش هاي توليد گياهي ,
٧. , کريمي ريزي م، شيران ب، ربيعي م، فلاحي ح (1400) بررسي الگوي بيان Pdu-miR160a، Pdu-miR168 و Pdu-miR171a و ژنهاي هدف آنها در اندامهاي زايشي بادام در پاسخ به تنش سرما ژنتيک نوين 2:173-161 ,
٨. , رمرادي عاشور ب، ربيعي م، شيران ب (1398) ارزيابي تنوع ژنتيکي براي خصوصيات کمي و کيفيت ميوه در کلکسيون انار (Punica granatum L.) ساوه با استفاده از روش‌هاي آماري چند متغيره به نژادي نهال و بذر 34:377-394 ,
٩. , ربيعي م (1398) بررسي پايداري عملکرد ارقام لوبيا به روش‌هاي مختلف يک‌متغيره و چندمتغيره مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي دانشگاه صنعتي اصفهان 9:33-45 ,
١٠. , مرادي عاشور ب، ربيعي م، شيران ب، هوشمند س (1397) ارزيابي تنوع ژنتيكي و وراث تپذيري برخي خصوصيات ميوه ژنوتيپهاي انار نشريه علوم باغباني 32:555-566 ,
١١. , رحیمیان بتول، ربیعی محمد، خدامباشی محمود. تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد سیتوکینینی بر باززایی مستقیم پنج رقم سیب‌زمینی. مجله توليد و فرآوری محصولات زراعی و باغی. ۱۳۹۷; ۸ (۴) :۱۳۷-۱۴۹ ,
١٢. , فرحناز غضنفری، محمد ربیعی، بهروز شیران. بررسی میزان بیانPdu-miR477 و Pdu-miR398و ژن‌های هدف آن‌ها تحت تنش سرما در بادام. ژنتیک نوین ,
١٣. , گلستاني اسفندآبادي م، محمدي ش، هوشمند س، ربيعي م . 1396 . بررسي تنوع درون ژنومي عملکرد دانه و اجزاي آن در شرايط تنش خشکي و نرمال با استفاده از لاين‌هاي جايگزين کروموزومي گندم پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي. 22: 167-158. ,
١٤. , علي محمدي م، محمدي ش، شيران ب، ربيعي م. 1396. بررسي تنوع درون کروموزومي و بين کروموزوم هاي هميولوگ براي عملکرد و اجزاي آن با استفاده از دو سري لاين جايگزين گندم تحت شرايط تنش خشکي و نرمال. پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي. 22: 190-178. ,
١٥. , ربيعي م. ، ل. اكبري و م. خدامباشي، تجزيه پايداري در ارقام يولاف با استفاده از روش تجزيه اثرات اصلي جمع پذير و (AMMI) اثرات متقابل ضرب پذير. نشريه توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي، سال پنجم، شماره شانزدهم، ۱۳94. ,
١٦. , ربيعي ك.، م. خدامباشي، م. اميدي، 1390، بهره¬گيري از تنوع سوماكلون جهت ايجاد لاين¬هاي مقاوم به خشكي در ارقام هويج (Daucus carota L.). نشريه علوم باغباني، علوم و صنايع كشاورزي،(2)25: 169-156. ,
١٧. , ربيعي ك.، م. خدامباشي و م. اميدي. 1390. بهينه سازي شرايط كالوس¬زايي و باززايي در هويج(Daucus carota L.). مجله دانش زراعت. 4 (4): 89-79. ,
١٨. , ربيعي، ك.، م. خدام‌باشي و ع. رضائي. 1389. ارزيابي شاخص‌هاي تحمل خشكي در ارقام سيب‌زميني. مجله علوم گياهان زراعي ايران. (1)41: 177-171 ,
١٩. , ربيعي، ك.، م. خدام‌باشي و ع. رضائي. 1387. شناسايی صفات مؤثر بر عملکرد سيب‌زمينی با استفاده از روش‌های آماری چند متغيره در شرايط تنش و عدم تنش خشکی. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي. (46)12: 140-131. ,
International Conference
٢٠. , مساح چهارسوقي م، ربيعي م "تاثير غلظت ساكارز و استوسرينگون بر القاء ريشه مويين در كينوا " دومين كنفرانس بين المللي مطالعات مهندسي كشاورزي، زراعت و اصلاح نباتات (1400) ,
٢١. , مساح چهارسوقي م، ربيعي م "تاثير حذف مواد معدني بر القاء ريشه مويين در كينوا " دومين كنفرانس بين المللي مطالعات مهندسي كشاورزي، زراعت و اصلاح نباتات (1400) ,
٢٢. , خدادادي شهرکي ک، ربيعي م "تشکیل ریزوم از طریق باززایی مستقیم بنفشه معطر " چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران (1398) ,
٢٣. , داودي بني پ، ربيعي م "اثر سویه باکتری بر تولید ریشه مویین در زرین گیاه " چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران (1398) ,
٢٤. , داودي بني پ، ربيعي م "بررسی اثر سن کالوس بر تولید ریشه مویین در زرین گیاه توسط سویه 15834 اگروباکتریوم رایزوژنز " چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران (1398) ,
٢٥. , Ghazanfari F, B. Shiran, M. Rabiei and H. Fallahi, 2015. Evaluation of the expression pattern of miR398b in reproductive tissues of almond under cold stress. 3rd international congress of Biology and Ecology, Shahdid Beheshti University, Tehran, Aug ,
٢٦. , Ghazanfari F. M. Rabiei and B. Shiran. 2016. Evaluation of regulatory effect of pdu-mir477a-3p and its target gene on reproductive tissues in almond under cold stress. The second International and the Fifth National Conference of IRANs Environmental ,
٢٧. , Ghazanfari F. and M. Rabiei. 2013, Optimization of in vitro conditions for callus induction in common bean (Phasheolus vulgaris). The second international conference on agriculture and natural resources. Razi University. Kermanashah. ,
٢٨. , Rabiei K., Polyakov A.V., Khodambashi M., Sharafova O.F., Hooshmand S. Callus production and regeneration of carrot (Daucus carota L.) in vitro culture // Инновации в сельском хозяйстве: Межведомственный сборник науч. трудов.- Калининград: ФГОУ ВПО К ,
٢٩. , Khodambashi M. and K .Rabiei. 2006. Evaluation of dry bean genotypes under normal and water deficit conditions.First international conference on indigenous vegetables and legumes, S1-P-34. ,
٣٠. , Khodambashi M. and K. Rabiei, 2005. Effects of morphological and phonological traits on seed yield of common bean. Forth International Food Legumes Research Conference.pp 82-85. ,
National Conference
٣١. , مساح چهارسوقي م، ربيعي م "القاء ريشه موئين در كينوا توسط سويه هاي مختلف Rhizobium rhizogenes " اولين همايش ملي كاربرد پژوهشهاي نوين شيمي و كشاورزي در گياهان دارويي (1399) ,
٣٢. , هوشمند س، ربيعي م، ميرآخورلي ن، قاسمي نافچي م "اجزاي مواد موثره اسانس آويشن T. transcaucasicus و T. migricus در شرايط تنش خشکي و محلول‌پاشي جاسمونيک " شانزدهمين کنگره ملي علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران (1398) ,
٣٣. , هوشمند س.، م. مشوق و م. ربيعي، 1396. بررسي جوانه زني گياه آويشن تحت تنش سرما ، کنفرانس بين المللى کشاورزى، محيط زيست و منابع طبيعى در هزاره سوم. رشت. ,
٣٤. , نظام زاده اژيه ز. و م. ربيعي، 1396. اثر نور UV بر صفات رشدي کالوس شنبليله، هفتمين همايش کشاورزي و منابع طبيعي پايدار، موسسه آموزش عالی مهر اروند. ,
٣٥. , بيگي هرچگاني ز. و م. ربيعي، 1396، اثر محرک سلولز بر صفات رشد کالوس شنبليله ، هفتمين همايش کشاورزي و منابع طبيعي پايدار، موسسه آموزش عالی مهر اروند. ,
٣٦. , نظام زاده اژيه ز. و م. ربيعي، 1396. بررسي شرايط رشذ کالوس شنبليله تحت تاثير محرک متيل جاسمونات ، اولين همايش ملي نقش گياهان دارويي در اقتصاد مقاومتي، دانشگاه پیام نور، مرکز فریدن. ,
٣٧. , بیگي هرچگاني ز، م. ربيعي، 1396. اثر محرک پکتين بر صفات رشدي کالوس شنبليله ، اولين همايش ملي نقش گياهان دارويي در اقتصاد مقاومتي، دانشگاه پیام نور، مرکز فریدن ,
٣٨. , غضنفری، ف.، ب. شیران، م. ربیعی و ح. فلاحی. 1394. بررسی الگوی بیان mir398 در پاسخ به تنش سرما در اندام¬های زایشی بادام. سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی. دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ,
٣٩. , نور محمدی، ا. و م. ربيعي. 1394. اثر غلظت¬هاي مختلف هورموني بر سرعت کالوس¬زايي شنبليله (Trigonellafoenum-graecum L.) ، اولين همايش ملي تخصصي علوم کشاورزي و محيط زيست ايران، مرکز پژوهشی زمین کاو، اردبیل. ,
٤٠. , موسوی، م.، م. خدامباشی و م. ربیعی، 1393. بررسی شاخص¬های تنش جوانه زنی و بنیه بذور ارقام شنبلیله تولید شده در شرایط مختلف رطوبتی. اولین کنگره بین¬المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران. دانشگاه ,
٤١. , رحیمیان ب. م. ربیعی و م. خدامباشی. 1393. تاثیر رقم و غلظت¬های مختلف بنزیل آمینو پورین بر باززایی مستقیم سیب زمینی. همایش یافته¬های نوین در محیط زیست و اکوسیستم¬های کشاورزی. پژوهشکده انرژی¬های نو و محیط زیست دانشگاه تهران. ,
٤٢. , رحیمیان ب.، م. ربیعی و م. خدامباشی. 1393 تاثیر هورمون کینتین بر باززایی مستقیم پنج رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum L). دومین همایش ملی پژوهش¬های کاربردی در علوم کشاورزی، دانشگاه تهران. ,
٤٣. , رحیمیان، بتول و م. ربیعی، ۱۳۹۲، بررسی باززایی مستقیم سیب زمینی (Solanum tuberosum L) رقم مارادونا، اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی، جهرم، انجمن علمی مهندسی علوم باغبانی دانشگاه ,
٤٤. , چهرازی، م. ک. ربیعی و م. خدامباشی، ۱۳۹۱، القای کالوس مورفوژن در میانگره و برگهای پنج رقم سیب زمینی(Solanum tubersum L.)، سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد ,
٤٥. , مریدی، ث. م. خدامباشی و ک. ربیعی، 1391. تجزیه پایداری ژنوتیپهای نخود زراعی. پنجمین همایش ملی حبوبات. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران. ,
٤٦. , احمديان س.، م. خدام‌باشي، ب. شيران، م. شوشتري و ك. ربيعي، 1384، مطالعه ارتباط نشانگر مولكولي RAPD با صفات مورفولوژي و بيوشيميايي كشت هيدروپونيك در گياه لوبيا چيتي. اولين همايش ملي حبوبات. پژوهشكده علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد. ,
٤٧. , خدام‌باشي م. ربيعي ك. 1384. مقايسه عملكرد و پايداري ارقام لوبيا در منطقه شهركرد. اولين همايش ملي حبوبات. پژوهشكده علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد. ,
٤٨. , ربيعي، ك.، م. خدام‌باشي، ع. رضائي. 1383. ارزيابي شاخص‌هاي مقاومت به خشكي در ارقام سيب‌زميني. هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيلان. ,کتب و جزوات
١. ، محمود خدامباشی و محمد ربیعی، اصول اصلاح نباتات، انتشارات دانشگاه شهرکرد، 1392،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. زينب بيگي هرچگاني اثر برخي محرك هاي زيستي بر توليد تريگونلين در شنبليله
٢. زهره نظام زاده اژيه تاثير برخي محرک هاي غيرزيستي بر توليد تريگونلين در شنبليله (Trigonella Foenum-graecum L) در شرايط درون شيشه
٣. فرحناز غضنفري بررسي الگوي بيان miR۳۹۸ و miR۴۷۷ و ژن هاي هدف آن ها در پاسخ به تنش سرما در بافت هاي زايشي بادام
٤. فروغ شريف بهينه سازي شرايط کشت درون شيشه موسير (Allium hirtifoliam)
٥. زهره كرمي اشترجاني آثار خويش آميزي و دگر آميزي بر شايستگي و توليد بذر در دو گونه Dactylis glomerata و Broumus inermis تحت شرايط عادي و تنش خشكي
٦. زهرا اسماعيلي اثر تنظيم کننده هاي رشد گياهي و تنش شوري بر ميزان توليد تريگونلين در کشت کالوس گياه شنبليله(Trigonella foenum L)
٧. اكرم نورمحمدي اثر تنظيم کننده هاي رشد گياهي و تنش خشکي بر توليد تريگونلين در کشت in vitro گياه شنبليله
٨. مرضيه چهرازي بهينه سازي شرايط توليد جنين سوماتيكي در پنج رقم سيب زميني
٩. سميه اكبري بررسي اثر متقابل ژنوتيپ و محيط براي برخي صفات زراعي ژنوتيپ‌هاي بزرك
١٠. بتول رحیمیان بهينه‌سازي باززايي مستقيم در پنج رقم سيب‌زميني


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است