سه شنبه ٥ مهر ١٤٠١


مریم شمس

استادیار

ریاضی محض

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 03832324401

maryam.shams@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   تقریب-نقطه ثابتسوابق تحصیلی
   دکتری، ریاضی، دانشگاه یزد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه یزد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالات
International Journal
1. farah rashidi-maryam shams, F-contraction via (CLR)-property and application to integral equations , Bol. Soc. Mat. Mex.
2. maryam shams-sara zamani-shahnaz jafari-Manuel De La Sen, Existence of ’\phi-fixed point for generalized contractive mappings , AIMS Mathematics
3. Shahnaz Jafari- Maryam Shams- Arsalan Hojat Ansari- Manuel De La Sen , PAIR (F; h) UPPER CLASS ON SOME FIXED POINT RESULTS IN PROBABILISTIC MENGER SPACE , International Journal of Analysis and Applications, 2020
4. Shahnaz Jafari- Maryam Shams , FIXED POINT THEOREMS FOR ?-CONTRACTION MAPPINGS IN PROBABILISTIC GENERALIZED MENGER SPACE , Indian J. Pure Appl. Math, 2020
5. Shahnaz Jafari- Maryam Shams- Asier Ibeas- Manuel De La Sen, Existence of common fixed points for linear combinations of contractive maps in enhanced probabilistic metric spaces , Nonlinear Analysis Modelling and Control, 2019
6. Maryam Shams- Shahnaz Jafari, Some fixed point results in probabilistic Menger space , Bol. Soc. Paran. Mat., 2017
7. Maryam Shams-Hamid Shayanpour-Fatemeh Ehsanzade, Some Fixed Point Results in Dislocated Probability Menger Metric Spaces , Bol. Soc. Paran. Mat., 2016
8. Hamid Shayanpour-Maryam Shams-Asiye Nematizade, Some results on best proximity point on star-shaped sets in probabilistic Banach (Menger) spaces , Fixed Point Theory and Applications, 2016
9. Maryam Shams- Shahnaz Jafari, Some fixed point theorems for cyclic (\alpha, \beta, \sa) -contractive mapping in probabilistic Menger space , International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2016کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مرضیه هادی پور هفشجانی نقطه ثابت مشترک در فضای متریک احتمال سه شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٤
٢. فاطمه مهمدی کرتلایی بررسی قضایای نقطه ثابت برای ?- انقباض در فضای متریک احتمال سه شنبه ١٨ اسفند ١٣٩٤
٣. بهنوش سلیمیان ریزی قضایای نقطه ثابت در فضاھای متریک و متریک احتمال با ساختار محدب سه شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٥
٤. مجید برجیان فاصله تعمیم یافته و قضیه ھای نقطه ثابت مشترک در فضاھای متریک احتمال منجر سه شنبه ٧ دی ١٣٩٥
٥. زهرا بهزاد نژاد نقاط ثابت مشترک از انقباض های اکید در فضاهای منجر سه شنبه ٧ دی ١٣٩٥
٦. سمیرا جلیلی نرگسی قضایای نقطھ ثابت مشترک برای سھ جفت از خود نگاشت ھای صادق در شرط (A.E (مشترک در فضای G-متریک احتمال منجر یکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦
٧. شهناز جعفری قضایای نقطه ثابت برای نگاشت های انقباضی در فضای منجر احتمال سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨
٨. زهرا پایدار یک فضای شبه متریک ϕ -تعمیم یافته جدید با بعضی نتایج نقطه ثابت وکاربردھا شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
٩. سارا زمانی دهکردی قضایای نقطه ثابت برای نگاشت ھای چندمقداری در فضاھای شبھ متریکα-کامل شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است