مرتضی رئیسی

استادیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: +983832324419-2198

raeisi.morteza@sci.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مطالعه نظری سیستم های بس ذره ای و چند ذره ای هسته ای
   مطالعه و شناسایی نانو مواد لومینیسانس در اشکارسازهای سوسوزن هسته ایسوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧

مقالات
International Journal
1. Heydarian N., Raeisi M.,Alamdari S,, structure,morphology and luminescence properties of briliant blue-green emitting CdW: Ag+,Gd+ phosphors for optical applications , journal of nanoparticle research 24 (2022)47
2. Heydarian N., Raeisi M.,Alamdari S, , Development of flexible scintillation sensors based on Ag and Gd doped CdWO۴ nanocomposites , Applied Radiation and Isotopes, 187(2022)110457
3. Marri sjad Esmaili jafar Raeisi morteza Nderi beni Ahmad, Trace of \Lambda (۱۴۰۵) resonance in low energy K-+۳He reaction , European Jouranl of Physics A 57 1201(2021)
4. H Ahmadi, M Bagherzadeh, M Raeisi, F Payami, Preparation and characterization and photoluminescence properties of CeF3@ZnS nanocomposites , Journal of Materials Science: Materials in Electronics vol 31,(2020)3215
5. Karimi M. , Raeisi M. , Bagherzadeh M., Payami F., Enhancement in photoluminescence properties of organic compound PS/PPO by cerium fuoride nanoparticles doping , SN Applied Science, 1, 635(2019)
6. Raeis M. , Esamaili j., Calculation of kaon absorption yields on light nuclei , International journal of modern physics E 28,(2019)1950060
7. Riahi R. and Raeisi M., Classical and semiclassical description of initial distributions of kaon capture by atomic hydrogen and deuterium , Canadian journal of physics,14, 273(2013)
Research Journal
8. رئیسی مرتضی. و کرمی زهرا, تحليل حالت پايه ايزوتوپهاي ناپايدار نئون ۲۴-۲۸ در واکنش برکني تک نوتروني , 2 ، 89(1398( پژوهش سيستم هاي بس ذره اي
National Conference
٩. مرتضی رئیسی ، احمد نادری بنی ، هاجر حجازی، حسن حسن آبادی, مطالعه انرژي بستگي ، انرژي جدايي يک و دو نوتروني ايزوتوپهاي ۲۸-۳۳ Alبا استفاده از برهمکنشهاي موثر نوکلئون-نوکلئون برازشي و بهنجارشده , کنفرانس دو سالانه ساختار هسته ای خرداد 1400
١٠. ، احمد نادری بنی مرتضی رئیسی، جعفر اسماعیلی و کبری امینی, مطالعه تراز زمینه ایزوتوپ های O22-26 با استفاده از برهم کنشهای موثر نوکلئون-نوکلئون , کنفرانس فیزیک ایران 1399
١١. مرتضی رئیسی، احمد نادری بنی ، جعفر اسماعیلی و کبری امینی, بررسی حالت زمینه، برانگیخته اول وانرژی جدایی نوترونی هسته Mg32 با استفاده از برهمکنش NN , کنفرانس میدان و ذرات ایران 1399کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. کبری امینی مطالعه نظری پیکربندی های غیر معمول در حالت زمینه ایزوتوپ های Mg ۳۴-۳۱ با استفاده از مدل لایه ای پنج شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٩
٢. هاجر احمدی طالعه خواص نوری و انتقال انرژی در نانو کامپوزیت سوسوزن معدن... یکشنبه ١٧ تیر ١٣٩٧
٣. مهنوش کریمی بررسی خواص لومینیسانسی سوسوزن آلیPPO/PS آلاییده به نانو ذرات... یکشنبه ١٧ تیر ١٣٩٧
٤. ابراهیم شیروانی مطالعه عملکرد رطوبت و چگالی سنج هسته ای MC-۱DR با کد MCNPX شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است