Home   /   Contact us

فارسی   /   Mobile

Wendsday 20 March 2019
Shojae Ghorbani

Professor

Soil Science

Faculty of Agriculture

Tel: 03832324401

ghorbani-sh@agr.sku.ac.ir

Click to view the complete profile


Research Interest

Academic Resume
   Phd, , Tarbiat Modares University, Iran، Graduation Date: 2007
   Master, , Tarbiat Modares University, Iran، Graduation Date: 2002
   Bachelor, , , Iran، Graduation Date: 2000

Publications
International Journal
1. Ostovari Y, Ghorbani-Dashtaki S, Bahrami, H, Naderi M, (2017), Soil loss prediction by an integrated system using RUSLE, GIS and remote sensing in semi-arid region Geoderma regional 11:28-36 ,
2. Ostovari Y, Ghorbani-Dashtaki S, Bahrami H, Abbasi M, Dematte A, Arthur , Panagos, Towards prediction of soil erodibility, SOM and CaCO3 using laboratory VisNIR ,
3. Mirzaee S, Ghorbani-Dashtaki S (2018) , Deriving and evaluating hydraulics and detachment models of rill erosion for some calcareous soils CATENA 1:1-2 ,
4. Razzaghi S.Khodaverdiloo H. and Ghorbani Dashtaki S., Effects of long-term wastewater irrigation on soil physical properties and performance of selected infiltration models in a semi-arid region , 2016. Hydrological Sciences Journal. 61:1778-1790.
5. Ghorbani Dashtaki S., Homaee M. and Loiskandl W., Towards using pedotransfer functions for estimating infiltration parameters , 2016. Hydrological Sciences Journal. 1:1477-1488.
6. Mashayekhi P., Ghorbani-Dashtaki S., Mosaddeghi M., Shirani H. and Mohammadi Nadooshan A., Different scenarios for inverse estimation of soil hydraulic parameters from double-ring infiltrometer data using HYDRUS-2D/3D , 2016. International Agrophysics 30: 203-210.
7. Mirzaee S., Ghorbani-Dashtaki S., Mohammadi J., Asadzadeh F. and Asadi H., Spatial variability of soil organic matter using remote sensing data , 2016. Catena 145:118-127.
8. Ostovari Y., Ghorbani-Dashtaki S., Bahrami A. H., Naderi M., Alexandre M. Dematte J. and Kerry R., Modification of the USLE K factor for soil erodibility assessment on calcareous soils in Iran , 2016. Geomorphology. 273: 385–395.
9. Akbarzadeh A., Ghorbani-Dashtaki S. Naderi-Khorasgani M. Kerry R. and Taghizadeh-Mehrjardi R., Monitoring and assessment of soil erosion at micro-scale and macro-scale in forests affected by fire damage in northern Iran , 2016. Environmental Monitoring and Assessment. 188:1-21.
10. Mirzaee S., Ghorbani-Dashtaki S., Mohammadi J., Asadzadehb F. and Kerry R., Modeling WEPP erodibility parameters in calcareous soils in northwest Iran , 2017. Ecological Indicators. 74:302-310.
11. Farshadirad A., Hosseinpur A., Motaghian H. and Ghorbani-Dashtaki S., Zn fractionation and availability in different soil aggregate fractions from Isfahan region, Central Iran , 2017. Archives of Agronomy and Soil Science. 1:1-1.
12. Farshadirad A., Hosseinpur A., Motaghian H. and Ghorbani Dashtaki S., Release kinetics and distribution of lead in various size fraction of aggregates , 2017. Journal of Soils and Sediments. 1:1-1.
13. Khodaverdiloo H., Khani Cheraghabdala H., Bagarellob V., Iovinob M., Asgarzadeha H. and Ghorbani Dashtaki S., Ring diameter effects on determination of field-saturated hydraulic conductivity of different loam soils , 2017. Geoderma. 303:60-69.
14. Tadayonnejada M., Mosaddeghib M. R. and Ghorbani Dashtaki S., Changing soil hydraulic properties and water repellency in a pomegranate orchard irrigated with saline water by applying polyacrylamide , 2017. Agricultural Water Management. 188: 12–20.
15. Ostovaria Y., Ghorbani-Dashtakia S., Bahramib H. A., Naderia M. and Alexandre Melo Demattc J., Soil loss prediction by an integrated system using RUSLE, GIS and remote sensing in semi-arid region Geoderma regional , 2017. Geoderma Regional 11: 28–36.
16. Moradi F., Khalilmoghadam B., Jafari S. and Ghorbani Dashtaki S. , Estimating soil water retention curve in sugarcane agro-industry of Iran by adaptive neuro-fuzzy inference system. SRank: Shortest path for computing similarity , 2012. The International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management"15-17 May 2012, Çeşme-İzmir-TURKEY.
17. Moradi F., Khalilmoghadam B., Jafari S. and Ghorbani Dashtaki S. , Optimization of Pedotransfer Functions Using a Neuro-fuzzy Network in Sugarcane Agro-Industry of Iran. , 2012. The International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management"15-17 May 2012, Çeşme-İzmir-TURKEY.
18. Khodaverdiloo H., Samadi A., Barani Motlagh M. and Ghorbani Dashtaki S. , Is there Any Physical Concept for Parameters of Sorption Isotherm Models1 , 2012. 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management". May 15-17, 2012. Çeşme-İzmir, TURKEY.
19. Mirzaee S., Zolfaghari A. A., Gorji M., Dyck M. and Ghorbani Dashtaki S., Evaluation of infiltration models with different numbers of fitting parameters in different soil texture classes. , 2014. Archives in Agronomy and Soil Science. 5(60):681-693.
20. Khodaverdiloo H., Samadi S., Barani M., Ghorbani Dashtaki S. and Han F. X. , Characterization of Parameters of Sorption Isotherm Models of Cadmium in Selected Semi-Arid Region Agricultural Cambisols and Calcisols. , 2013. Arabian Journal of Geoscience. 6:3389-3305.
21. Parchami Araghi F., Mirlatifia S. M., Ghorbani Dashtaki S. and Mahdian M. H. , Point Estimation of Soil Water Infiltration Process Using Artificial Neural Networks for Some Calcareous Soils. , 2013. Journal of Hydrology. 481:35-47.
22. Ghorbani N., Raeisi F. and Ghorbani Dashtaki S., Bulk soil and particle size-associated C and N under grazed and ungrazed regimes in Mountainous arid and semi-arid rangelands. , 2012. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 93:15-34.
23. Khodaverdiloo H., Homaee M., van Genuchten M.Th. and Ghorbani Dashtaki S. , Deriving and validating pedotransfer functions for some calcareous soils. , 2011. Journal of Hydrology. 399:93-99.
24. Khodaverdiloo H., Rahmanian M., Rezapour S., Ghorbani Dashtaki S., Hadi H. and Han F. X. , Effect of cyclic wetting-drying moisture on redistribution of lead (Pb) loaded to some semiarid-zone soils. , 2012. Pedosphere. 22(3):304-313.
25. Khodaverdiloo H., Ghorbani Dashtaki S. and Rezapour S. , Lead and cadmium accumulation potential and toxicity threshold determined for land cress and spinach. , 2011. International Journal of Plant Production. 5(3):275-282.
26. Ghorbani Dashtaki S., Homaee M. and Khodaverdiloo H. , Derivation and validation of pedotransfer functions for estimating soil water retention curve using a variety of soil data. , 2010. Soil Use and Mange. 26:68-74.
27. Ghorbani Dashtaki S., Homaee M., Mahdian M. and Kouchakzadeh M. , Site dependence performance of infiltration models. , 2009. Water Resour Manage. 23:2777-2790.
Research Journal
٢٨. , کلبعلي س، قرباني ش، نادري م، ميرزايي س (1396) تأثير پوشش سنگريزه سطحي بر ويژگي هاي هيدروليکي جريان هاي سطحي و آستانه تشکيل شيار با شبيه‌سازي رواناب در شرايط صحرايي مجله آب و خاك 31:75-85 ,
٢٩. , اکبرزاده ع، قرباني ش، نادري م، محمدي ج، تقي زاده مهرجردي ر (1396) بررسي تأثير آتش¬سوزي بر پايداري خاکدانه¬ها، عوارض قابل مشاهده سطحي و پوشش گياهي در مقياس¬هاي مختلف در جنگل¬هاي سواحل جنوب غربي درياي مازندران نشريه مديريت خاك و توليد پايدار 1:1-20 ,
٣٠. , فرشادي راد ا، حسين پور ع، قرباني ش، متقيان ح (1396) نقش اندازه خاکدانه بر قابليت استفاده مس در تعدادي از خاک‌هاي آلوده به فلزات سنگين نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) 31:192-201 ,
٣١. , اکبرزاده ع، قرباني ش، نادري م، محمدي ج، تقي زاده مهرجردي ر (1396) تأثير آتش سوزي بر آبگريزي و مقدار و عوامل فرسايش خاک در جنگلهاي سواحل جنوب غربي درياي خزر مجله جنگل ايران 1:145-157 ,
٣٢. , استواري ي، قرباني ش، بهرامي ح، نادري م، عباسي م (1396) پي ريزي توابع انتقالي طيفي نقطه اي در برآورد فرسايش پذيري خاک در گستره VIS-NIR-SWIR اب و خاک 30:797-810 ,
٣٣. , تدين نژاد م، قرباني ش، مصدقي م، پناهي م (1396) اثر مدت زمان اجراي سامانه آبياري قطره اي و پلي اکريل آميد بر آب گريزي خاك در باغ بِه نشريه مديريت خاك و توليد پايدار 7:85-102 ,
٣٤. , نادري م، رشيدي ن، قرباني ش (1396) بررسي اثر پلي اكريل آميد بر فرسايش رواناب و نفوذپذيري در يك خاك لوم سيلتي نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) 4:43-55 ,
٣٥. , ۳- نورمهناد ن، طباطبايي س، هوشمند ع، نوري امامزاده اي م، قرباني ش (1396) تعيين الگوي رطوبتي در خاکهاي آبگريز شده با لجن فاضلاب شهري در جريان دو بعدي پژوهش آب ايران 3:71-80 ,
٣٦. , عطارشهرکي س، حسين پور ع، متقيان ح، قرباني ش (1397) سينتيک آزاد شدن پتاسيم غيرتبادلي در خاکدانه هاي با اندازه متفاوت در تعدادي از خاكهاي آهکي نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) 22:267-278 ,
٣٧. موسوي ده موردي ا، قرباني ش، مشايخي پ (1397), ارزیابی روش استوانه های دوگانه در اندازه گیری نفوذ عمودی آب به خاک در بافت های مختلف با استفاده از نرم افزار HYDRUS پژوهشهای حفاظت آب و خاك ,
٣٨. حیدری ج.، قربانی دشتکی ش.، رئیسی ف. و طهماسبی پ., تأثیر آتش‌سوزی مراتع بر ویژگی‌های فیزیکی خاک و پارامترهای نفوذ آب با استفاده از آنالیز تجزیه به مؤلفه‌های اصلی. , 1393. نشریه آب و خاک. 28: 964-975.
٣٩. حسینی عربلو ن.، خداوردی لو ح.، قربانی دشتکی ش. و ممتاز ح., تأثیر گروه‌بندی خاک‌ها بر اساس مقدار کربن آلی و رس آن‌ها بر کارآیی توابع انتقالی سلسله مراتبی گنجایش تبادل کاتیونی خاک. , 1394. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار. 4: 215-234.
٤٠. خدادادی چمگردانی ن.، قربانی دشتکی ش. و کیانی ش., تأثیر کیفیت آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در اراضی تحت کشت برنج (Oryza Sativa). , 1394. نشریه حفاظت منابع آب و خاک. 4: 15-28.
٤١. جمشید صفا م.، خلیل‌مقدم ب.، جعفری س. و قربانی دشتکی ش., بررسی امکان‌سنجی استفاده از فیلتر کیک در تهیه مالچ برای تثیت شن‌های روان اهواز. , 1394. مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی). 29: 38-42.
٤٢. میرزایی س. و قربانی دشتکی ش., بررسی و مقایسه کارآیی شاخص‌های ارزیاب مدل‌های منحنی رطوبتی خاک. , 1394. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 9: 272-282.
٤٣. میرزایی س.، قربانی دشتکی ش. و خداوردی‌لو ح., مقایسه نکویی شاخص‌های آماری مختلف برای ارزیابی مدل‌های نفوذ آب به خاک. , 1394. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 29: 164-175.
٤٤. بهارلویی د.، قربانی دشتکی ش.، خلیل‌مقدم ب.، نادری م. و طهماسبی پ., تأثیر آتش‌سوزی بر فرسایش پاشمانی خاک در مراتع نیمه‌استپی کرسنک، چهارمحال و بختیاری. , 1394. نشریه آب و خاک. 29: 898-907.
٤٥. استواری ی.، قربانی دشتکی ش.، بهرامی ح.، نادری م. و عباسی م., تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری خاک و عوامل مؤثر بر آن در بالادست سد سیوند. , 1394. پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی. 3: 32-47.
٤٦. پرچمی عراقی ف.، میرلطیفی س.، قربانی دشتکی ش.، وظیفه‌دوست م. و صادقی لاری ع., توسعه یک چارچوب ریز مقیاس‌سازی به منظور برآورد تبخیر-تعرق مرجع زیرروزانه: 2- برآورد تبخیر- تعرق زیرروزانه با استفاده از داده‌های هواشناسی روزانه ریزمقیاس شده. , 1394. نشریه آب و خاک. 29: 1721-1734.
٤٧. پرچمی عراقی ف.، میرلطیفی س.، قربانی دشتکی ش. و صادقی لاری ع., مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن-مانتیث ASCE و پنمن-مانتیث فائو-56 در مقیاس‌های زمانی زیرروزانه مختلف: یک مطالعه عددی. , 1394. نشریه آب و خاک. 29: 1173-1189.
٤٨. خانی چراغبدال ه.، خداوردی‌لو ح،. عسگرزاده ح. و قربانی دشتکی ش., وابستگی اندازه گیری‌های هدایت هیدرولیکی اشباع مزرعه ای به اندازه استوانه در یک خاک لوم رس. , 1394. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار. 5: 161-175.
٤٩. نورمهناد ن.، طباطبایی س.، نوری امامزاده‌ئی م.، قربانی دشتکی ش. و هوشمند ع., تاثیر لجن فاضلاب شهری بر آبگریزی و منحنی رطوبتی خاک. , 1394. نشریه دانش آب و خاک. 25: 75-90.
٥٠. میرزائی س.، قربانی دشتکی ش.، محمدی ج.، اسدی ح. و اسدزاده ف., آنالیز سطوح روند و اثرات آن در مدل‌سازی تغییرنما و پهنه‌بندی برخی ویژگی‌های خاک. , 1395. مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. 23: 137-153.
٥١. میرزایی س.، قربانی دشتکی ش.، محمدی ج.، اسدی ح. و اسدزاده ف., برآورد ماده آلی و رس خاک با استفاده از مدل رقومی ارتفاع. , 1395. نشریه پژوهش‌های خاک (علوم آب و خاک). 30: 61-70.
٥٢. میرزایی س.، قربانی دشتکی ش.، محمدی ج.، اسدی ح. و اسدزاده ف., مناسب‌ترین روش میان‌یابی برای پهنه‌بندی فرسایش‌پذیری بین‌شیاری مدل WEPP و برخی ویژگی‌های خاک با استفاده از زمین‌آمار و اطلاعات سنجش از دور. , 1395. نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز. 8: 42-54.
٥٣. مشایخی پ.، قربانی دشتکی ش.، مصدقی م.، پناهی م.، نوری امامزاده‌ئی م. و شیرانی ح., برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک به روش معکوس با استفاده داده های نفوذ استوانه های دوگانه. , 1395. مجله تحقیقات آب و خاک. 1: 1-2.
٥٤. پرچمی عراقی ف.، میرلطیفی س.، قربانی دشتکی ش.، وظیفه‌دوست م. و صادقی لاری ع. , توسعه یک چارچوب ریزمقیاس‌سازی به‌منظور برآورد تبخیر- تعرق مرجع زیرروزانه: 1- مقایسه عملکرد برخی مدل‌های ریزمقیاس‌سازی داده‌های هواشناسی روزانه. , 1395. نشریه آب و خاک. 30: 334-354.
٥٥. کریمیان شمس‌أبادی ن.، قربانی ش. و طباطبایی س., ویژگی‌های هیدرولیکی خاک‌هایی با درجات متفاوت آبگریزی , 1395. حفاظت منابع آب و خاک. 6: 75-86.
٥٦. کلبعلی س.، قربانی دشتکی ش.، نادری م. و میرزایی س., تأثیر پوشش سنگریزه سطحی بر ویژگی های هیدرولیکی جریان های سطحی و آستانه تشکیل شیار با شبیه‌سازی رواناب در شرایط صحرایی. , 1395. مجله آب و خاک. 1: 1-1.
٥٧. اکبرزاده ع.، قربانی دشتکی ش.، نادری م.، محمدی ج. و تقی‌زاده مهرجردی ر., بررسی تأثیر آتش‌سوزی بر پایداری خاکدانه¬ها، عوارض قابل مشاهده سطحی و پوشش گیاهی در مقیاس¬های مختلف در جنگل‌های سواحل جنوب غربی دریای مازندران. , 1395. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار. 1: 1-1.
٥٨. قربانی دشتکی ش.، اکبرزاده ع.، نادری م.، محمدی ج. و تقی‌زاده مهرجردی ر., معادلاتی جدید برای برآورد عامل مدیریت پوشش گیاهی در جنگل های سواحل جنوب غربی دریای خزر. , 1395. پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. 1: 23-25.
٥٩. پرچمی عراقی ف.، میرلطیفی س.، قربانی دشتکی ش.، وظیفه‌دوست م. و صادقی لاری ع., ارزیابی عملکرد برخی مدل های ریزمقیاس سازی دمای هوای روزانه برای برخی از مناطق ایران. , 1395. مجله پژوهش آب ایران. 10: 153-166.
٦٠. مشایخی پ.، قربانی دشتکی ش.، مصدقی م.، پناهی م. و نوری امامزاده‌ای م., برآورد پارامترهای منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از حل عددی معکوس فرایند نفوذ آب به خاک در استوانه‌های-دوگانه , 1395. تحقیقات کاربردی خاک 4: 26-37.
٦١. کریمیان شمس‌أبادی ن.، قربانی دشتکی ش. و رئیسی ف., تأثیر لجن فاضلاب شهری بر ویژگی‌های شیمیایی، تنفس و زیست توده میکروبی یک خاک آهکی لوم سیلتی رسی , 1396. 21: 255-264.
٦٢. فرشادی راد ا.، حسین‌پور ع.، قربانی دشتکی ش. و متقیان ح., نقش اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده مس در تعدادی از خاک‌های آلوده به فلزات سنگین. , 1396. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) 31 :192-201.
٦٣. اکبرزاده ع.، قربانی دشتکی ش.، نادری م.، محمدی ج. و تقی‌زاده مهرجردی ر., تأثیر آتش سوزی بر آبگریزی و مقدار و عوامل فرسایش خاک در جنگلهای سواحل جنوب غربی دریای خزر. , 1396. مجله جنگل ایران 1 :145-157.
٦٤. استواری ی.، قربانی دشتکی ش.، بهرامی ح.، نادری م. و عباسی م., پی ریزی توابع انتقالی طیفی نقطه ای در برآورد فرسایش پذیری خاک در گستره VIS-NIR-SWIR. , 1396. نشریه آب و خاک 30 :797-810.
٦٥. تدین نژاد م.، و قربانی دشتکی ش., اثر مدت زمان اجرای سامانه آبیاری قطره ای و پلی اکریل آمید بر آب گریزی خاک در باغ بِه. , 1396، نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار 7: 85-102.
٦٦. حیدری ج، قربانی دشتکی ش.، رئیسی ف. و طهماسبی پ. , تأثیر آتش‌سوزی مراتع بر ویژگی‌های فیزیکی خاک و پارامترهای نفوذ آب با استفاده از آنالیز تجزیه به مؤلفه‌های اصلی. , 1393. نشریه آب و خاک. پذیرش.
٦٧. عباسی ه.، خداوردی‌لو ح.، قربانی دشتکی ش. و احمدی‌مقدم پ. , تأثیر برخی روش‌های خاکورزی بر شاخص‌های کیفیت فیزیکی خاک در یک منطقه خشک و نیمه‌خشک. , 1393. نشریه مکانیزاسیون کشاورزی. 1(2):45-37.
٦٨. نورمهناد ن.، طباطبایی س. ح.، هوشمند ع.، نوری م. ر. و قربانی دشتکی ش., تأثیر حرارت روی آبگریزی و برخی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک. , 1393. مجله علوم آب و خاک. 18(68):52-43.
٦٩. حیدری ج، قربانی دشتکی ش.، رئیسی ف. و طهماسبی پ. , نسبت لایه‌بندی ماده آلی خاک و پایداری خاکدانه ها تحت تأثیر آتش‌سوزی در مراتع نیمه‌استپی استان چهارمحال و بختیاری. , 1393. پژوهش‌های خاک (علوم اب و خاک). 28(1):51-39.
٧٠. ساعد ا.، قربانی دشتکی ش.، خلیل‌مقدم ب.، خداوردی‌لو ح. و مرادی ف. , ارزیابی برخی مدل‌های انقباض در خاک‌های آماس‌پذیر در دشت زرین استان چهارمحال و بختیاری. , 1393. پژوهش‌های خاک (علوم اب و خاک). 28(1):196-189.
٧١. حیدری ج.، قربانی دشتکی ش.، رئیسی ف. و طهماسبی پ., اندوخته و پویای کربن خاک پس از آتش سوزی مراتع نیمه‌استپی چهارمحال و بختیاری. , 1392. نشریه دانش آب و خاک. 23(4):264-251.
٧٢. لجم اورک ش.، فلاح س. و قربانی دشتکی ش. , اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کود اوره، گاوی و مرغی بر رشد و عملکرد سورگروم علوفه‌ای. , 1392. فناوری تولیدات گیاهی. 13(2):54-45.
٧٣. مرادی ف.، خلیل‌مقدم ب.، جعفری س. و قربانی دشتکی ش., تأثیر کشت و کار مکانیزه طولانی مدت بر برخی از ویژگی‌‌های فیزیکی خاک در تعدادی از کشت و صنعت‌های نیشکر استان خوزستان. , نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1165-1153.
٧٤. مرادی ف.، خلیل‌مقدم ب.، جعفری س. و قربانی دشتکی ش. , شاخص‌های ارزیابی پایداری خاکدانه‌ها و مهم‌ترین ویژگی های مؤثر بر آن: مطالعه موردی کشت و صنعت‌های نیشکر استان خوزستان. , 1392. نشریه پژوهش و سازندگی. پذیرش.
٧٥. نورمهناد ن.، طباطبائی س. ح.، نوری امامزاده‌ئی م. ر.، قربانی دشتکی ش. و هوشمند ع. ر. , تعیین منحنی رطوبتی و پارامترهای معادله ون- گنوختن در خاک‌های آبدوست و آب‌گریز شده در اثر حرارت. , 1392. مجله پژوهش‌های خاک (علوم آب و خاک). 27(4):582-573.
٧٦. جنادله ن.، نادیان ح.، خلیل‌مقدم ب. و قربانی دشتکی ش. , برآورد نقطه‌ای منحنی مشخصه‌ی رطوبتی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و بهینه‌سازی آن با الگوریتم ژنتیک در کشت و صنعت‌های نیشکر خوزستان. , 1392. نشریه پژوهش و سازندگی. پذیرش.
٧٧. مرادی ف.، خلیل‌مقدم ب.، جعفری س. و قربانی دشتکی ش., ارزیابی تعدادی از مدل‌های مقاومت فروروی خاک در برخی از کشت و صنعت‌های نیشکر استان خوزستان. , 1392. مدیریت خاک و تولید پایدار. پذیرش.
٧٨. قیومی ا. قربانی دشتکی ش.، رئیسی ف. و طهماسبی پ. , اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک. , 1392. نشریه حفاظت منابع آب و خاک. 2(4):50-41.
٧٩. مرادی ف.، خلیل‌مقدم ب.، جعفری س. و قربانی دشتکی ش. , برآورد پارامتریک مدل‌های منحنی نگهداشت رطوبتی ون‌گنوختن و فردلند و زینگ با استفاده از تکنیک‌های محاسباتی نرم در برخی از خاک‌های استان خوزستان. , 1392. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). پذیرش.
٨٠. قربانی ن.، رییسی ف. و قربانی دشتکی ش. , اثر چرای دام بر توزیع کربن آلی، نیتروژن کل و معدنی شدن کربن در اجزای مختلف ذرات اولیه خاک در مراتع شیدا با سابقه کشت. , 1392. نشریه دانش آب و خاک. 23(1):222-209.
٨١. خلیل‌مقدم ب.، قربانی ب. و قربانی دشتکی ش. , بررسی رابطه بین استفاده از اراضی با بار رسوبی به منظور ارزیابی دقت مدل Eurosem در بخشی از زیر حوضه آبخیز کارون شمالی. , 1392. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار. 3(1):38-15.
٨٢. قربانی قهفرخی ن.، کیانی سلمی ز.، رییسی ف. و قربانی دشتکی ش. , اثر مدیریت مرتع بر توزیع اندازه و پایداری خاکدانه‌ها به روش الک تر و خشک در مراتع سبزکوه و بروجن استان چهارمحال و بختیاری. , 1392. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. 17(63):222-209.پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز، اصفهان، سال 1387
٨٣. حیدری ج. و قربانی دشتکی ش. , تأثیر آتش‌سوزی پوشش گیاهی بر کیفیت خاک مراتع نیمه‌استپی کرسنک، چهارمحال و بختیاری. , 1392. مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک گرگان. 2(20):142-125.
٨٤. قانی ف.، طباطبایی س. ح.، شایان‌نژاد م. و قربانی دشتکی ش. , مقایسه چهار روش اندازه‌گیری درجای هدایت آبی اشباع خاک. , 1391. مجله مهندسی منابع آب. 5(15):68-57.
٨٥. اورک ش.، فلاح‌ س. و قربانی دشتکی ش. , روند تولید CO2، پتانسیل معدنی‌شدن کربن خاک و ماده خشک سورگوم تحت منابع مختلف نیتروژن. , 1391. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار. 2(2):120-105.
٨٦. نمازی س.، رئیسی ف. و قربانی دشتکی ش., اثرات متقابل نفت خام و ترکیبات مختلف نیتروژن بر معدنی شدن کربن و زیست توده میکربی در خاک رسی. , 1391. فصلنامه محیط شناسی. 38(3):16-1.
٨٧. فلاح س، قبادی‌نیا م.، شکرگزار دارابی م. و قربانی دشتکی ش. , بررسی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس. , 1391. مجله پژوهش آب در کشاورزی. 26(2):172-161.
٨٨. قربانی قهفرخی ن.، رییسی ف. و قربانی دشتکی ش. , کارآمدی روش اولتراسونیک در انتشار و تفکیک ذرات اولیه خاک‌های مرتعی با مدیریت متفاوت. , 1391. مجله پژوهش و سازندگی. 24(95):83-72.
٨٩. قربانی دشتکی ش.، دهقانی بانیانی س.، خداوردی‌لو ح.، محمدی ج. و خلیل‌مقدم ب. , برآورد هدایت ‌آبی‌اشباع و پارامتر عکس طول‌‌درشت‌مویینگی خاک با استفاده از توابع انتقالی خاک. , 1391. مجله خاک و آب صنعتی اصفهان. 16(60):157-145.
٩٠. خلیل‌مقدم ب. و قربانی دشتکی ش., مقایسه روش‌های زمین آمار، توابع انتقالی و توابع پیش‌‌بینی فضایی خاک و ترکیب آن‌ها برای برآورد مقاومت برشی لایه رویین خاک. , 1391. مجله آب و خاک مشهد. 26(1):138-127.
٩١. مرادی باصری ح.، قربانی دشتکی ش.، گیوی ج.، خداوردی‌لو ح. و خلیل‌مقدم ب. , مقایسه سه روش صحرایی اندازه‌گیری هدایت آبی اشباع در برخی خاک‌های آماس‌پذیر. , 1391. مجله آب و خاک مشهد. 26(1):182-173.
٩٢. نمازی س.، رییسی ف. و قربانی دشتکی ش. , دینامیک کربن در خاک شنی آلوده به نفت خام در حضور اشکال مختلف نیتروژن. , 1390. مجله پژوهش‌های خاک (علوم خاک و آب). 25(4):321-307.
٩٣. دهقانی بانیانی س.، قربانی دشتکی ش.، محمدی ج. و خداوردی‌لو ح. , مقایسه کارآیی رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون درختی در برآورد هدایت‌آبی اشباع و پارامتر عکس طول‌درشت‌موئینگی خاک. , 1390. مجله پژوهش آب ایران. 5(9):193-204.
٩٤. مرادی باصری ح.، قربانی دشتکی ش.، خداوردی‌لو ح.، خلیل‌مقدم ب. و گیوی ج. , مقایسه کارآیی برخی مدل‌های نفوذ آب به خاک در خاک‌های ورتی‌سول و غیرورتی‌سول. , 1390. مجله پژوهش آب ایران. 4(8):196-187.
٩٥. پرچمی عراقی ف.، میرلطیفی س. م.، قربانی‌ دشتکی ش. و مهدیان م. ح. , برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از توابع انتقالی در خاک‌های آهکی. , 1389. مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. 17(3):44-25.
٩٦. پرچمی عراقی ف.، میرلطیفی س. م.، قربانی‌ دشتکی ش. و مهدیان م. ح., ارزیابی برخی مدل‌های نفوذ آب به خاک در برخی کلاس‌های بافتی خاک و کاربری اراضی. , 1389. مجله آبیاری و زهکشی ایران. 2(4):205-193.
٩٧. پرچمی عراقی ف.، میرلطیفی س. م.، قربانی‌ دشتکی ش. و مهدیان م. ح., برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در خاک‌های آهکی. , پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز، اصفهان، سال 1387پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز، اصفهان، سال 1387
٩٨. قربانی دشتکی ش.، همایی م. و مهدیان م. , تأثیر تغییر کاربری اراضی بر تغییرات مکانی پارامترهای نفوذ آب به خاک. , 1389. مجله آبیاری و زهکشی ایران. 2(4):221-206.
٩٩. قربانی دشتکی ش.، همایی م. و مهدیان م. , برآورد پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی. , 1388. مجله آب و خاک. 23(1):198-185.
١٠٠. قربانی دشتکی ش.، همایی م. و مهدیان م. , برآورد پارامترهای برخی مدل‌های نفوذ آب به خاک با استفاده از توابع انتقالی. , 1386. مجله آبیاری و زهکشی ایران. 1(1):39-21.
١٠١. قربانی دشتکی ش.، همایی م. و مهدیان م. , کارآیی برخی مدل‌های نفوذ آب به خاک در مناطق پدوژنیک مختلف ایران. , 1386. مجله علوم و کشاورزی. 1(13):96-79.
١٠٢. قربانی دشتکی ش. و همایی م. , برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از توابع انتقالی نقطه‌ای. , 1383. مجله علوم و کشاورزی. 10(4):166-157.
١٠٣. قربانی دشتکی ش. و همایی م., برآورد پارامتریک توابع هیدرولیکی بخش غیراشباع خاک با استفاده از توابع انتقالی. , 1381. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 3(12):16-1.
International Conference
104. Razzaghi S., Khodaverdiloo H. and Ghorbani Dashtaki S. , Comparison of Several Infiltration Models in Some Semi-Arid Region Soils. , 2012. 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management". May 15-17, 2012. Çeşme-İzmir, TURKEY.
105. Heidary J., Ghorbani Dashtaki S., Raeisi F. and Tahmasebi P. , The effect of fire on soil water infiltration parameters in rangelands. , 2011. The 1st International Conference on Woldfire in Natural Resources lands, Gorgan, Iran.
106. Tahmasebi P., Ghorbani Dashtaki S. and Jalilpour M., Integrated study of fire in rangelend and forest in Chaharmahal and Bakhtiari province. , 2011. The 1st International Conference on Woldfire in Natural Resources lands, Gorgan, Iran.
107. Ghorbani Dashtaki S., Homaee M., Mahdian M. and Khalilmoghaddam B. , Effect of land use change on spatial variability of soil water infiltration parameters. , 2011. Spatial Statistics, Enscheda, The Netherland.
108. Ghorbani Dashtaki S., Homaee M., Mahdian M. H. and Khodaverdiloo H. , Development of pedotransfer functions to predict soil water infiltration. , 2009. Pedometrics 2009 Conference, Beijing, China.
National Conference
١٠٩. موسوی ده‌موردی ا.، قربانی دشتکی ش.، و مشایخی پ., ارزیابی روش استوانه‌های دوگانه در برآورد نفوذ عمودی آب به خاک با کمک نرم‌افزار HYDRUS-1D در بافت‌های مختلف. , 1396. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اصفهان، ایران.
١١٠. موسوی س. ا.، قربانی دشتکی ش.، و میرزایی س., مناسب‌ترین روش میانیابی برای پهنه‌بندی فرسایش خاک تخمین شده به‌وسیله مدل WEPP. , 1396. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اصفهان، ایران.
١١١. موسوی س. ا.، قربانی دشتکی ش.، و میرزایی س., کارایی توابع انتقالی جهانی و توابع انتقالی محلی مدل WEPP برای برآورد فرسایش خاک در منطقه کلیبر آذربایجان شرقی. , 1396. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اصفهان، ایران.
١١٢. مشایخی پ.، قربانی دشتکی ش.، مصدقی م. ر. و شیرانی ح., برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از داده‌های نفوذ استوانه‌های دوگانه به روش معکوس. , 1396. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اصفهان، ایران.
١١٣. مشایخی پ.، قربانی دشتکی ش. و مصدقی م. ر., تعیین ضرایب حساسیت پارامترهای هیدرولیکی در فرآیند نفوذ آب به خاک با استفاده از نرم‌افزار HYDRUS-2D/3D. , 1396. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اصفهان، ایران.
١١٤. خانی چراغبدال ه.، خداوردی‌لو ح.، عسگرزاده ح. و قربانی دشتکی ش., ارزیابی روش ساده‌سازی شده تک استوانه برای اندازه‌گیری سریع هدایت هیدرولیکی اشباع خاک‌های متأثر از نمک. , 1393. کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه، ایران.
١١٥. عباسی ه.، خداوردی‌لو ح.، احمدی‌مقدم پ. و قربانی دشتکی ش. , تأثیر کوتاه مدت چند روش خاک‌ورزی بر مقاومت فروروی خاک. , 1393. کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه، ایران.
١١٦. جمشیدصفا م.، خلیل‌مقدم ب. و قربانی دشتکی ش. , بررسی اثر گرما و بارندگی بر پایداری ویژگی های مکانیکی مالچ‌های فیلتر کیکی. , 1393. هفتمین همایش ملی فن آوران نیشکر ایران، اهواز، ایران.
١١٧. میرزائی س. و قربانی دشتکی ش. , پایش تغییرات کاربری اراضی در شهرستان کلیبر، استان آذربایجان شرقی. , 1393. کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه، ایران.
١١٨. میرزائی س. و قربانی دشتکی ش. , مقایسه کارآیی زمانی برخی مدل‌های نفوذ آب به خاک. , 1393. کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه، ایران.
١١٩. مهدوی‌فر ع.، قربانی دشتکی ش.، خلیل‌مقدم ب.، نادری م. و طهماسبی پ., اثر آتش‌سوزی بر برخی خصوصیات مؤثر در فرسایش پاشمانی. , 1392. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز، ایران.
١٢٠. مهدوی‌فر ع.، قربانی دشتکی ش.، مصدقی م.، صالحی م. و نوری م., برآورد رطوبت بهینه خاک برای خاکورزی و دامنه کارایی با استفاده از ویژگی‌های زودیافت در خاک‌های ورتی‌سول. , 1392. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز، ایران.
١٢١. مهدوی‌فر ع.، قربانی دشتکی ش.، مصدقی م.، صالحی م. و نوری م. , تعیین رطوبت بهینه خاک برای خاک‌ورزی با استفاده از مدل خردشوندگی مویینه‌ای و ارتباط آن با ویژگی‌های زودیافت در خاک‌های ورتی‌سول. , 1392. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز، ایران.
١٢٢. قانی ف.، طباطبائی س. ح. و قربانی دشتکی ش. , بررسی تأثیر قطر ستون بر جریان آب در خاک. , 1392. اولین همایش ملی آبیاری و بهره‌وری آب در کشاورزی، اصفهان، ایران.
١٢٣. رحیم‌خانی ی.، قربانی دشتکی ش.، طباطبائی س. ح. و ساعد ا. , بررسی اثر لجن فاضلاب، آبیاری با پساب و درجه حرارت بر آب‌گریزی خاک. , 1391. دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی، جهرم، ایران.
١٢٤. مهدوی‌فر ع.، قربانی دشتکی ش.، مصدقی م.، صالحی م. و نوری م. , برآورد رطوبت بهینه خاک برای خاک‌ورزی با استفاده از ویژگی‌های زودیافت در خاک‌های ورتی‌سول. , 1391. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم،‌ همدان، ایران.
١٢٥. رحیم‌خانی ی.، قربانی دشتکی ش.، طباطبائی س. ح. و ساعد ا. , تأثیر لجن فاضلاب بر شوری خاک و ارتباط آن با برخی ویژگی‌های خاک. , 1391. دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی، جهرم، ایران.
١٢٦. قیومی محمدی ا. م.، قربانی دشتکی ش.، رئیسی ف. و طهماسبی پ. , اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی از شاخص‌های کیفیت خاک. , 1391. اولین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی،‌اصفهان، ایران.
١٢٧. قیومی محمدی ا. م.، قربانی دشتکی ش.، رییسی ف. و طهماسبی پ. , اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی عوامل مؤثر بر فرسایش‌پذیری خاک. , 1391. سومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران، اراک، ایران.
١٢٨. مظهری م.، فلاح س. و قربانی دشتکی ش. , بررسی امکان سنجی رشد اولیه سویا در شرایط بکارگیری آب شور. , 1391. سومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران، اراک، ایران.
١٢٩. قیومی محمدی ا. م.، قربانی دشتکی ش.، رییسی ف. و طهماسبی پ. , اثر رهاسازی اراضی بر ترسیب کربن خاک در مراتع کرسنک. , 1391. سومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران، اراک، ایران.
١٣٠. قانی ف.، طباطبایی س. ح. و قربانی دشتکی ش. , بررسی تأثیر قطر ستون خاک در مطالعات آزمایشگاهی بر جریان آب در خاک. , 1391. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب شهریور 1391. ساری، ایران.
١٣١. رزاقی س.، خداوردی‌لو، ح. و قربانی دشتکی ش. , مقایسه اثرات درازمدت آبیاری با پساب و آب چاه بر هدایت هیدرولیکی اشباع مزرعه‌ای خاک در منطقه‌ای نیمه‌خشک از ارومیه. , 1391. اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج، ایران.
١٣٢. براتی د.، خلیل‌مقدم ب.، پناهپور ا. و قربانی دشتکی ش. , برازش معادله ایلوویچ ساده در برخی از خاک های خوزستان. برازش معادله ایلوویچ ساده در برخی از خاک‌های خوزستان. , 1391. اولین همایش کشاورزی دزر شرایط محیطی دشوار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز. 20 اردیبهشت 1391.
١٣٣. طهماسبی کوهیانی پ.، قربانی دشتکی ش. و جلیل‌پور م. , مطالعه جامع آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های استان چهارمحال و بختیاری (علل و عوامل، تاثیر بر پوشش گیاهی، حیوانات و خاک). , 1390. نخستین همایش بین‌المللی آتش‌سوزی در عرصه های منابع طبیعی. گرگان، ایران.
١٣٤. حیدری ج.، قربانی دشتکی ش. و طهماسبی کوهیانی پ. , اثر آتش‌سوزی بر پارامترهای نفوذ آب به خاک در اراضی مرتعی. , 1390. نخستین همایش بین المللی آتش‌سوزی در عرصه های منابع طبیعی. گرگان، ایران.
١٣٥. رضایی ر.، رییسی ف. و قربانی دشتکی ش. , اثرات تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های خاک. , 1390. اولین کنگره ملی علوم و فناوری‌های نوین کشاورزی. زنجان، ایران.
١٣٦. قربانی قهفرخی ن.، رییسی گهرویی ف. و قربانی دشتکی ش. , تأثیر مدیریت مرتع بر اجزای ناپایدار (ماده آلی ذره‌ای و کربوهیدرات‌ها) ماده آلی خاک. , 1390. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز.
١٣٧. پرچمی عراقی ف.، میرلطیفی س. م. و قربانی دشتکی ش., اعتباریابی و تعیین بهترین تکرار آزمایش نفوذپذیری با استفاده از تحلیل اعتباریابی به روش پایایی داخلی. , 1390. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز.
١٣٨. خداوردی‌لو ح.، قربانی دشتکی ش.، نریمانی ز. و شهنازی ا. , ارزیابی کاربردی توابع انتقالی پارامتریک در برآورد رطوبت در برخی خاک‌های آهکی. , 1390. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز.
١٣٩. مرادی باصری ح.، قربانی دشتکی ش.، گیوی ج.، خداوردی‌لو ح. و خلیل‌مقدم ب., مقایسه روش‌های بار ثابت چندگانه و بار افتان ساده‌سازی شده در اندازه‌گیری هدایت آبی اشباع در خاک‌های ورتی‌سول و غیرورتی‌سول. , 1390. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز.
١٤٠. رضایی ر.، قربانی دشتکی ش. و رییسی ف. , اثرات مواد اصلاحی طبیعی و مصنوعی بر تنفس میکروبی و تنفس ناشی از سوبسترا در خاک در شرایط تنش رطوبتی. , 1390. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز.
١٤١. قربانی قهفرخی ن.، رییسی گهرویی ف. و قربانی دشتکی ش. , کارآمدی روش اولتراسونیک در انتشار و تفکیک ذرات اولیه خاک‌های مرتعی با مدیریت متفاوت. , 1390. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز.
١٤٢. مرادی باصری ح.، قربانی دشتکی ش. گیوی ج. خداوردی‌لو ح. و خلیل‌مقدم ب. , تعیین هدایت آبی اشباع خاک بر اساس ضریب انبساط‌پذیری خطی. , 1390. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز.
١٤٣. فلاح س.، قربانی دشتکی ش. و شکرگذار دارابی م. , شور شدن آب زیرزمینی به عنوان یکی از عوامل بیابان‌زایی: مطالعه موردی. , 1390. دومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران. اراک، ایران.
١٤٤. تقی‌خو م.، کریمی ا. و قربانی دشتکی ش. , تأثیر آبیاری با پساب شهری بر کارآیی مصرف آب لوبیا قرمز. , 1390. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز، ایران.
١٤٥. خلیل‌مقدم ب.،‍ میساقی پ. و قربانی دشتکی ش. , مقایسه روش وزن‌دهی عکس فاصله(IDW) و کریجینگ معمولی درتخمین برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خاک در منطقه شیدای شهرکرد. , 1390. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز، ایران.
١٤٦. خلیل‌مقدم ب.،‍ میساقی پ. و قربانی دشتکی ش., کاربرد روش ترکیبی کریجینگ- رگرسیون چند متغیره خطی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک. , 1390. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز، ایران.
١٤٧. خلیل‌مقدم ب. و ش. قربانی دشتکی. , اثر پوشش گیاهی بر فرسایش خاک در دیمزارهای زاگرس مرکزی. , 1390. پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران)، دانشگاه کردستان. صفحه 183 تا 186.
١٤٨. عابدی ف.، طهماسبی پ. و قربانی دشتکی ش. , مقایسه چند تابع انتقالی در برآورد ظرفیت زراغی و نقطه پژمردگی دایم خاک‌های مرتعی. , 1390. پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران)، دانشگاه کردستان. صفحه 179 تا 185.
١٤٩. قربانی دشتکی ش.، ساعد ا.، شیروی ز.، احمدزاده س.، بنی‌طالبی گ.، حیدری ج.، محمودی ح.، عطایی م. و صالحی م. , . مقایسه‌ی پارامترهای نفوذ اندازه‌گیری‌شده به دو روش استوانه‌های دوگانه و تک‌استوانه‌ای در اراضی دانشگاه شهرکرد. , 1390. پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران)، دانشگاه کردستان. صفحه 136 تا 139.
١٥٠. یوسفیان ر.، خلیل‌مقدم ب.، نادیان ح. و قربانی دشتکی ش. , برآورد پایداری خاکدانه ها به کمک رگرسیون چندمتغیره خطی در کشت و صنعت های نیشکر خوزستان. , 1390. پنجمین همایش فن آوران نیشکر ایران. اهواز،2-4 اسفندماه 1390، ایران.
١٥١. مرادی ف.، خلیل‌مقدم ب.، جعفری س. و قربانی دشتکی ش. , برآورد نقطه‏ای و پارامتریک منحنی نگهداشت آب در خاک با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه در چند کشت و صنعت استان خوزستان. , 1390. پنجمین همایش فن آوران نیشکر ایران. اهواز، 2-4 اسفندماه 1390، ایران.
١٥٢. جنادله ن.، خلیل‌مقدم ب.، نادیان ح.، و قربانی دشتکی ش. , بررسی اثر برخی از ویژگی‌های خاک بر هدایت هیدرولیکی آن در چند کشت و صنعت نیشکر خوزستان. , 1390. پنجمین همایش فن آوران نیشکر ایران. اهواز، 2-4 اسفندماه 1390، ایران.
١٥٣. یوسفیان ر.، خلیل‌مقدم ب.، نادیان ح. و قربانی دشتکی ش. , تأثیر مدت زمان کشت و کار بر برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک در کشت و صنعت های نیشکر خوزستان. , 1390. پنجمین همایش فن آوران نیشکر ایران. اهواز،2-4 اسفندماه 1390، ایران.
١٥٤. لجم اورک ش.، فلاح س.و قربانی دشتکی ش. , اثر نظام‌های جداگانه و تلفیقی کود نیتروژنه، گاوی و مرغی بر تغییرات ماده خشک اندام‌های هوایی سورگوم. , 1390. همایش ملی کشاورزی پایدار.
١٥٥. رزاقی س.، خداوردی‌لو ح. و قربانی دشتکی ش. , مقایسه هدایت هیدرولیکی اشباع در اراضی بکر و فضای سبز مصنوعی همجوار. , 1390. اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استان‌های شمال غرب کشور، مشکین‌شهر، ایران.
١٥٦. مصطفایی ا.، خداوردی‌لو ح. و قربانی دشتکی ش., تعیین زمان رسیدن به سرعت نفوذ نهایی در اندازه‌گیری نفوذ آب به خاک. , 1390. اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استان‌های شمال غرب کشور، مشکین‌شهر، ایران.
١٥٧. مرادی باصری ح.، قربانی دشتکی ش. گیوی ج.، خداوردی‌لو ح. و خلیل‌مقدم ب. , ارتباط توپوگرافی با برخی عوامل موثر بر فرسایش و رواناب: مطالعه موردی دشت زرین شهرستان کوهرنگ. , 1389. دومین همایش شناخت و معضلات آبخیزداری و ارایه‌ی راه‌حل‌های مناسب در حوزه‌ی کارون و زاینده‌رود. 18 و 19 اسفند 1389، شهرکرد، ایران.
١٥٨. خداوردی‌لو ح. و قربانی دشتکی ش., استفاده از پساب برای آبیاری در ایران: فرصت‌ها و تهدیدها. اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری. , 1389. دانشگاه پیام نور مهریز، یزد،‌ ایران.
١٥٩. دهقانی بانیانی س.، قربانی دشتکی ش.، محمدی ج. و خداوردی‌لو ح. , ارزیابی توابع انتقالی کلاسی رینولدز و همکاران در تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع. , 1389. چهارمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران)، دانشگاه کردستان، ایران.
١٦٠. پرچمی عراقی ف.، میرلطیفی س. م. و قربانی دشتکی ش. , بررسی کارآیی رویکرد مدل‌سازی معکوس در شرایط کمبود و عدم قطعیّت داده‌های مزرعه‌ای. , 1389. چهارمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران)، دانشگاه کردستان،‌ ایران.
١٦١. پرچمی عراقی ف.، میرلطیفی س. م. و قربانی دشتکی ش. , برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از توابع انتقالی. , 1389. چهارمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران)، دانشگاه کردستان،‌ ایران.
١٦٢. خداوردی‌لو ح.، قربانی دشتکی ش.، حاجی‌زاده ش. و صالحی ر., راهکارهایی برای مدیریت آب کشاورزی در کشورهای کم‌آب. , 1388. دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن. اصفهان، ایران.
١٦٣. قربانی دشتکی ش. و خداوردی‌لو ح. , بررسی کمی اثرات کاربری اراضی بر نفوذ آب به خاک. , 1388. دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن. اصفهان، ایران.
١٦٤. قربانی دشتکی ش.، همایی م. و مهدیان م., بررسی تغییرات مکانی نفوذ آب به خاک. , 1388. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، گرگان، ایران.
١٦٥. قربانی دشتکی ش.، همایی م. و مهدیان م. , برآورد پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی. , 1388. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، گرگان، ایران.
١٦٦. قربانی دشتکی ش.، همایی م. و مهدیان م. , تعیین توابع انتقالی پارامتریک برای تخمین نفوذپذیری خاک. , 1386. دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج، ایران.BooksHonors

All rights belong to Shahrekord University