Home   /   Contact us

فارسی   /   Mobile

Wendsday 10 August 2022
Bahram Hosseeinzadeh

Associate Professor

Mechanical Engineering of Biosystem

Faculty of Agriculture

Tel: 03832324401

b.hosseinzadehsamani@agr.sku.ac.ir

Click to view the complete profile


Research Interest

Academic Resume
   Phd, , Tarbiat Modares University, Iran، Graduation Date: 2014
   Master, , Shahrekord University‎, Iran، Graduation Date: 2008
   Bachelor, , , Iran، Graduation Date: 2006

Publications
International Journal
1. hemad Zareiforoush, saeid Minaei, Mohammad Reza alizadeh, ahmad Banakar, bahram hosseinzadeh samani, Design, development and performance evaluation of an automatic control system for rice whitening machine based on computer vision and fuzzy logic ,
2. alireza shirneshan, bahram hosseinzadeh samani, barat Ghobadian, Optimization of biodiesel percentage in fuel mixture and engine operating conditions for diesel engine performance and emission characteristics by Artificial Bees Colony Algorithm ,
3. alireza shirneshan, bahram hosseinzadeh samani, amin Neda ali, Artificial neural network model to predict the performance of a diesel power generator fueled with biodiesel produced from waste cooking oil ,
4. bahram hosseinzadeh samani, hamed Hourijafari, hemad Zareiforoush, Artificial neural networks, genetic algorithm and response surface methods: The energy consumption of food and beverage industries in Iran ,
5. zahra esmaili, bahram hosseinzadeh samani, sajad rostami, hemad Zareiforoush, Representing the Human Experts Judgment on Quality Indices of White Rice by Image Processing and Artificial Intelligence Techniques ,
6. zahra Lorigooini, bahram hosseinzadeh samani, hemad Zareiforoush., Optimization of the Efficiency of Electromagnetic Waves Dryer Power on Chemical Composition and Yield of Satureja bachtiarica Essential Oil Using Response Surface Methodology ,
7. sajad rostami, somayeh choobin, bahram hosseinzadeh samani, zahra esmaili, hemad Zareiforoush, Analysis and Modeling of Yield, CO۲ Emissions and Energy for Basil Production in Iran using Artificial Neural Networks ,
8. maryam lotfalian, sajad rostami, bahram hosseinzadeh samani, mahdi Ghasemi-Varnamkhasti, Energy Flows Modeling and Economic Evaluation of Watermelon Production in Fars Province of Iran ,
9. somayeh choobin, bahram hosseinzadeh samani, zahra esmaili, Life-cycle Assessment of Environmental Effects on Rapeseed Production ,
10. Bahram Hosseinzadeh Samani , Zahra Lorigooini, Hemad Zareiforoush, safoora jafariazanakhari, Effect of Ultrasound and Infrared drying methods on quantitative and qualitative characteristics of Satureja bachtiarica essential oil ,
11. Bahram Hosseinzadeh Samani 1& Mohammad Hadi Khoshtaghaza & Saeid Minaei & Hemad Zareifourosh& Mohammad Naghi Eshtiaghi & Sajad Rostami, Design, development and evaluation of an automatic fruit-juice pasteurization system using microwave – ultrasonic waves , Journal of food science and technology (2016) 53 (1), 88-103
12. Bahram Hosseinzadeh Samani ,⁎, Mohammad Hadi Khoshtaghaza, Zahra Lorigooini, Saeid Minaei, Hemad Zareiforoush, Analysis of the combinative effect of ultrasound and microwave power on Saccharomyces cerevisiae in orange juice processing , Innovative Food Science and Emerging Technologies 32 (2015) 110–115
13. Bahram Hosseinzdeh Samani ,⇑, Hemad Zareiforoush , Zahra Lorigooini Barat Ghobadian ,Sajad Rostami , Ebrahim Fayyazi, Ultrasonic-assisted production of biodiesel from Pistacia atlantica Desf.oil , Fuel 168 (2016) 22–26
14. Bahram Hosseinzadeh Samani, Mohammad Hadi Khoshtghaza, Saeid Minaee, Soleiman Abbasi, Modeling the Simultaneous Effects of Microwave and Ultrasound Treatments on Sour Cherry Juice using Response Surface Methodology , Journal of agricultural science and technology, 2015
15. Ebrahim Fayyazi, Barat Ghobadian, Gholamhassan Najafi, and Bahram Hosseinzadeh, Genetic Algorithm Approach to Optimize Biodiesel Production by Ultrasonic System , Chemical Product and Process Modeling 2014.1-12
16. M.A.Ghazavi, B.Hosseinzadeh, Evaluating Effect of Four Primary Tillage Machines on Some of Qualitative Properties of Potato Tubers , Journal of Agricultural Technology, 2011. 7(5):2011-2022.
17. B.Hosseinzadeh, M.H.Khoshtaghaza, S.Minaei, S. Abbasi, Effect of ultrasonic waves on pasteurization of sour cherry juice. , International journal of biosciences. 2013.3(12): 193-200.
18. B.Hosseinzadeh, M.H.Khoshtaghaza, S.Minaei, H.Zareiforoush, Gh.Najafi. , Design of Ultrasonic probes for use in food and chemical industries , Mechanical Engineering,2013. 57:14256-14261.
19. H.Zareiforoush, A.Mahdavian, B.Hosseinzadeh, , An approach to estimate the shear strength of rice stems using a fuzzy logic model. , Computer science and application. 2012.1(2): 4-11.
20. B.Hosseinzadeh, H.Zareiforush, A.Banakar, A.R.Mahdavian. , Modelling of shearing energy of canola stem in quysi-static compressive loading using artificial neural network (ANN). , Middle East Journal of Scientific Research.2012.11(3):374-381.
21. B.Hosseinzadeh, H.Khoshtaghaza, A.R.Mahdavian, G.H.Najafi, Analyses and modeling of moisture desorption at different methods of mint leaves drying. , Thai journal of agricultural science, 2011.45(1):1-9.
22. R.Hematian, G.H.Najafi, B.Hosseinzadeh, T.Tavakoli, M.H.Khoshtaghaza. , Effect of moisture content on shearing energy of sugar cane stem. , Journal of agricultural science and technology.2012. 14:963-974.
23. B.Hosseinzadeh, H. Zareiforoush, M.E.Adabi, A.Motavali , Development of a Fuzzy Model to Determine the Optimum Shear Strength of Wheat Stem. , International Journal of Computer Science and Telecommunications. 2(4): 56-60.2011.
24. A.Mohammadi, M.A.Ghazavi, B.Hosseinzadeh, Comparison of some of mechanical properties of Shahrud12 and Mama'e Almonds under pressure loading. , International Journal of food, Agricultural & Environment.2011.9 (2):132-137.
25. Esehaghbeigi.A, B.Hosseinzadeh, S.Besharati, Nitrogen use on yield components and stem shearing strength of canola. , Electronics Journal of Polish agricultural universities.2010.13 (4):7-11.
26. B. Hosseinzadeh. A.Eshaghbeigi. N.Raghami., Effect of moisture content, bevel angle and cutting speed on shearing energy of three wheat varieties. , Word Applied Sciences Journal.2009.7(9):1120-1123
27. A. Eshaghbeygi. B.Hosseinzadeh.M. Khazaii. A.Masoomi, Bending and Shearing Properties of Alvand Variety of Wheat Stem , Word Applied Sciences Journal .2009. 6(8):1028-1032
28. A. Eshaghbeygi & B.Hosseinzadeh, Effect of Moisture Content and Urea Fertilizer on Bending and Shearing Characteristics of Canola Stems , Applied Engineering Agriculture of the ASABE.2009. 25(6):947-951
Research Journal
٢٩. بهرام حسین زاده سامانی-حامد حوری جعفری, مدل سازی و پیش بینی میزان انرژی مصرفی در صنایع غذایی و فراوری کشور به روش شبکه های عصبی مصنوعی ,
٣٠. سجاد رستمی-بهرام حسین زاده سامانی, ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت سنتی و ‌نیمه‌مکانیزه در مزارع لوبیاچیتی استان چهارمحال و بختیاری ,
٣١. بهرام حسین زاده سامانی- زهرا گوئینی- شیدا فصیح زاده, بررسی اثر توان های مختلف خشک کن ریز موج بر کیفیت و کمیت اسانس مرزه بختیاری ,
٣٢. محمدرضا اصغری- رحیم ابراهیمی- داود قنبریان-بهرام حسین زاده سامانی, پیش‌بینی و مدل‌سازی محتوای رطوبتی توت‌سفید در فرآیند خشک شدن با استفاده از مدل‌های ریاضی و شبکه عصبی مصنوعی ,
٣٣. سجاد رستمی-ابراهیم اقابابایی طاقانکی-شاهین بشارتی-بهرام حسین زاده سامانی, تاثیر قفل دیفرانسیل بر میزان لغزش چرخ‌های محرک و مصرف سوخت تراکتور در اجرای شخم با گاوآهن برگردان‌دار ,
٣٤. زهرا اسمعیلی- بهرام حسین زاده سامانی- سجاد رستمی- حماد ذرعی فروش, بکارگیری سامانه هوشمند جهت تعیین ارزش ریالی دانه‌های برنج سفید بر اساس خواص ظاهری و درصد برنج شکم گچی ,
٣٥. سجاد رستمی- امین فرهادی باغسیاهی- مصطفی کیانی ده کیانی- مریم اسلامی باباحیدری- برات قبادیان- بهرام حسین زاده سامانی, تأثیر نوع سوخت و دور موتور بر قابلیت کاردهی یک موتور اشتعال تراکمی ,
٣٦. رحیم ابراهیمی- محمدرضا اصغری- بهرام حسین زاده سامانی- داود قنبریان, مدل‌سازی پارامترهای کیفی توت سفید در فرآیند خشک‌شدن با کمک شبکه‌های عصبی ,
٣٧. حسین شاکری چالشتری- مهدی قاسمی ورنامخواستی- علی ملکی- عبداله قاسمی پیربلوطی- بهرام حسین زاده سامانی, تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس بابونه‌کبیر(.Tanacetum parthenium L) ,
٣٨. سجاد رستمی - مریم لطفعلیان- بهرام حسین زاده سامانی, ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت کمباین‌های کاه‌کوب و معمولی در استان فارس ,
٣٩. بهرام حسین زاده سامانی - محمد هادی خوش تقاضا * - سعید مینایی - زهره حمیدی اصفهانی - مریم توکلی دخر آبادی, طراحی پروب فراصوت و بررسی اثر امواج فراصوت بر باکتری اشرشیاکلی آب آلبالو , نشریه ماشین های کشاورزی 468- جلد 5، شماره 2، نیمسال دوم 1394 ، ص 480
٤٠. علیرضا شیرنشان، علی حری، بهرام حسین زاده سامانی, تعیین تنش‌های وارد شده بر یک تیغۀ برش‌دهندۀ ساقه در یک ماشین کمباین غلات به وسیلۀ نرم‌افزار آباکوس , مجله فرآیندهای نوین در ساخت و تولید 1393
٤١. بهرام حسین زاده سامانی ، محمد هادی خوش تقاضا ، ابراهیم فیاضی، حامد امیرنجات , پیشبینی محتوای رطوبتی خشک شدن لایه نازک قارچ خوراکی به کمک شبکههای عصبی مصنوعی پس انتشار , علوم صنایع غذایی ایران، دانشگاه تربیت مدرس،1393
٤٢. بهرام حسین زاده سامانی، ابراهیم فیاضی، برات قبادیان، سجاد رستمی, بررسی و بهینه‌سازی تولید بیودیزل از روغن بنه به کمک امواج فراصوت توسط روش منحنی سطح پاسخ , مجله مکانیک ماشین های کشاورزی- دانشگاه فردوشی مشهد- 1393
43. Bahram Hosseinzadeh Samani, Zahra Lorigooini, Effects of ultrasonic on microorganisms and enzymes , International Science and Investigation Journal.2015.4(1).105-112.
٤٤. بهرام حسین زاده سامانی،محمد هادی خوش تقاضا، سعید مینایی، مریم توکلی دخر آبادی،زهره حمیدی اصفهانی , طراحی کاوشگر فراصوت و بررسی اثر امواج فراصوت بر باکتری اشرشیاکلی آب آلبالو , مجله مکانیک ماشین های کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد-1393BooksHonors

All rights belong to Shahrekord University