انتصاب مدیر تربیت بدنی دانشگاه

انتصاب مدیر تربیت بدنی دانشگاه
دوشنبه ١١ بهمن ١٤٠٠


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱