جمعه ٤ خرداد ١٤٠٣

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
مجتبی کریمی
استادیار گروه زراعت
m.karimi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mkarimi
اعضای هیئت علمی گروه
محمود رضا تدین
استاد تمام گروه زراعت
03832324401
mrtadayon@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~motadayyon
عبدالرزاق دانش شهرکی
دانشیار گروه زراعت
03832324401-2379
danesh-a@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~danesh
محمد رفیعی الحسینی
دانشیار گروه زراعت
03832324401
m_rafiee_1999@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~rafieiolhossaini
پرتو روشندل
استادیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~roshandel
علی عباسی سورکی
دانشیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~abasi
پریسا علی زاده دهکردی
استادیار گروه زراعت
https://www.sku.ac.ir/~alizadeh
سینا فلاح
استاد تمام گروه زراعت
03832324401
falah1357@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~sfallah
مجتبی کریمی
استادیار گروه زراعت
m.karimi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mkarimi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است