پنج شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
محمد رفیعی الحسینی
استادیار گروه زراعت
03832324401
https://sku.ac.ir/~Rafieiolhossaini
اعضای هیئت علمی گروه
محمود رضا تدین
استاد تمام گروه زراعت
03832324401
mrtadayon@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~motadayyon
عبدالرزاق دانش شهرکی
استادیار گروه زراعت
03832324401-2379
https://sku.ac.ir/~Danesh
محمد رفیعی الحسینی
استادیار گروه زراعت
03832324401
https://sku.ac.ir/~Rafieiolhossaini
پرتو روشندل
استادیار گروه زراعت
03832324401
https://sku.ac.ir/~roshandel
علی عباسی سورکی
استادیار گروه زراعت
03832324401
https://sku.ac.ir/~abasi
سینا فلاح
استاد تمام گروه زراعت
03832324401
falah1357@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~sfallah
مجتبی کریمی
استادیار گروه زراعت
m.karimi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~mkarimi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است