میز خدمت


١٤ آبان ١٤٠١ ساعت ١٤:٤٣   
تعداد بازدید:    ٢٥٤٣١    

میز خدمت دانشگاه شهرکرد

میزخدمت الکترونیکی، درگاهی برای دسترسی یکپارچه به خدماتی از

دانشگاه است که ارتباط مستمر با مخاطب را نیاز دارند

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱