پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
جواد علیدوستی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
alidousti@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~alidousti
اعضای هیئت علمی گروه
علیرضا انصاری
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
32324401-2222
alireza_1038@yahoo.com; ansari.alireza@sci.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~ansari
علی انصاری اردلی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
ali.ansariardali@sci.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~ansariardali
رضا خوش سیر قاضیانی
استاد تمام گروه ریاضی کاربردی
03832324401
https://sku.ac.ir/~khoshseiar
محمد شفیع دهاقین
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
https://sku.ac.ir/~dehaghin
غفار رئیسی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
03832321623
g.raeisi@sci.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~ghRaeisi
مریم زنگی آبادی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
4424401
https://sku.ac.ir/~zangiabadi
جواد علیدوستی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
alidousti@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~alidousti
محمد غلامی بابادگانی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401-2318
gholami-m@sci.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~gholami
مجتبی فردی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
m.fardi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~fardi
مهدی قاسمی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
https://sku.ac.ir/~meghasemi
حسین منصوری
استاد تمام گروه ریاضی کاربردی
03832321622
https://sku.ac.ir/~mansouri
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است