پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
علیرضا خسروزاده
دانشیار گروه باستان شناسی
03832324401
akhosrowzadeh@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~Khosrowzadeh
اعضای هیئت علمی گروه
عباسعلی احمدی
دانشیار گروه باستان شناسی
03832324401
a.ahmadi@lit.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~ABAhmadi
محمود حیدریان
دانشیار گروه باستان شناسی
03832324401
heydarianm@sku.ac.ir, heydarianm@yahoo.com, heydarianm92@gmail.com
https://sku.ac.ir/~Heydarian
علیرضا خسروزاده
دانشیار گروه باستان شناسی
03832324401
akhosrowzadeh@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~Khosrowzadeh
مجید ساریخانی
استادیار گروه باستان شناسی
03832324411
sarikhanimajid@yahoo.com; sarikhani.majid@lit.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~sarikhani
میترا شاطری
دانشیار گروه باستان شناسی
03832324401
shateri.mitra@lit.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~mshateri
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است