پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
جهانگیر کبوتری کتج
دانشیار گروه علوم پایه
03832322227
https://sku.ac.ir/~Kaboutari
اعضای هیئت علمی گروه
علی پرچمی
استادیار گروه علوم پایه
03832324401
https://sku.ac.ir/~Parchami
سعید حبیبیان دهکردی
دانشیار گروه علوم پایه
03832324427
https://sku.ac.ir/~habibian
حسین حسن پور
استاد تمام گروه علوم پایه
03832324401
hassanpour-h@vet.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~hassanpour
نجمه داودیان
استادیار گروه علوم پایه
03832321626
davoodian.najmeh@vet.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~ndavoudian
محمد شادخواست
دانشیار گروه علوم پایه
32324427
shadkhast@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~shadkhast
رحمت اله فتاحیان دهکردی
دانشیار گروه علوم پایه
03832324401
https://sku.ac.ir/~fatahian
جهانگیر کبوتری کتج
دانشیار گروه علوم پایه
03832322227
https://sku.ac.ir/~Kaboutari
بهناز کریمی بابا احمدی
استادیار گروه علوم پایه
karimibabaahmadi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~bkarimi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است