پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
محمد علی اسپنانی آخوره علیائی
مربی گروه فرش
03832324401
ma.espanani@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~espanani
اعضای هیئت علمی گروه
محمد علی اسپنانی آخوره علیائی
مربی گروه فرش
03832324401
ma.espanani@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~espanani
پیوند توفیقی بروجنی
مربی گروه فرش
03832324401
https://sku.ac.ir/~Tofighi
مجید طهرانی
دانشیار گروه فرش
03833230698
mtehrani@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~tehrani
افسانه قانی
استادیار گروه فرش
03833230698
Ghani@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~ghani
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است