شنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠١

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
عباسعلی صالحی
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی
03832324401
abbasalisalehi@art.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~asalehi
اعضای هیئت علمی گروه
سجاد شهباز قهفرخی
مربی گروه فقه و حقوق اسلامی
03827220007
shahbaz1384@gmail.com
https://sku.ac.ir/~Shahbaz
محمدجعفر صادق پور
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی
https://sku.ac.ir/~sadeghpoor
عباسعلی صالحی
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی
03832324401
abbasalisalehi@art.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~asalehi
عزیر الله مولوی وردنجانی
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی
03832324401
molaviaziz@gmail.com
https://sku.ac.ir/~amolavi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است