اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
سید سیاوش ساعی دهکردی
دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03832324401
saei.siavash98@gmail.com ; saei@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Saei
اعضای هیئت علمی گروه
مجتبی بنیادیان
استاد تمام گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03832324427
boniadian@vet.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~boniadian
سید سیاوش ساعی دهکردی
دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03832324401
saei.siavash98@gmail.com ; saei@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Saei
شفیق شفیعی
استادیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03832324427
sshafiei@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~sshafiei
مریم عباس والی
استادیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03832324401
abbasvali@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~abbasvali
عزیزاله فلاح مهر جردی
دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03814424427
fallah-az@vet.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~afallah
عباس مختاری
استادیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
abbas.mokhtari@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~amokhtari
حمداله مشتاقی بروجنی
استاد تمام گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03832324401
https://sku.ac.ir/~moshtaghi
امین نعمت اللهی
دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03832324427
anematolahi@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~nematollahi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است