سه شنبه ٢٦ تیر ١٤٠٣

اخبار گروه
مدیر گروه
داود مافی غلامی
دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل
03832324401
mafigholami@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mafigholami
اعضای هیئت علمی گروه
حمید رضا ریاحی بختیاری
استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل
03834424423
hriyahi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~riahi
علی سلطانی
دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل
038-32324423
ali.soltani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~soltani
مژگان عباسی
دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل
03834424423
mozhgan.abasi@gmail.com mozhgan.abbasi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mabbasi
صالح کهیانی
استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل
03832324401
skahyani@yahoo.com - skahyani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~kahyani
داود مافی غلامی
دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل
03832324401
mafigholami@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mafigholami
بیت الله محمودی
دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل
03832324401
mahmoudi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mahmoodi
نبی اله یارعلی
دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~yarali
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است