پنج شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
اعظم بهلول
مربی گروه فرش
03832324401
https://sku.ac.ir/~Bohlol
اعضای هیئت علمی گروه
حسین ابراهیمی ناغانی
استادیار گروه صنایع دستی
03832324401
https://sku.ac.ir/~hebrahimi
احسان زارعی
مربی گروه صنایع دستی
03832324401
https://sku.ac.ir/~zarei
فرانک کبیری
استادیار گروه صنایع دستی
03832324401
kabiri.faranak@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Kabiri
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است