پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
رحیم برزگر
استادیار گروه علوم باغبانی
03832324401
Barzegar56@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~Barzegar
اعضای هیئت علمی گروه
رحیم برزگر
استادیار گروه علوم باغبانی
03832324401
Barzegar56@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~Barzegar
غلامرضا ربیعی
استادیار گروه علوم باغبانی
32324401-6, Ext:2332
ghrabiee@agr.sku.ac.ir - rabiei.hort@gmail.com
https://sku.ac.ir/~ghRabiee
سعید ریزی دیزیچه
استادیار گروه علوم باغبانی
03832324428
sreezi57@yahoo.com/sreezi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Reezi
کرامت الله سعیدی
دانشیار گروه علوم باغبانی
03832324401
https://sku.ac.ir/~Saeidi
مسعود قاسمی قهساره
استادیار گروه علوم باغبانی
03832324401
mghasemi1352@gmail.com
https://sku.ac.ir/~masghasemi
مهدی قاسمی نافچی
استادیار گروه علوم باغبانی
mehdighasemin@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~mehdighasemi
عبدالرحمان محمدخانی
دانشیار گروه علوم باغبانی
03832324401
mkhani7@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~mohammadkhani
صادق موسوی فرد
استادیار گروه علوم باغبانی
Mousavifard.S@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~mousavifard.s
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است