چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
الهام قنبری عدیوی
استادیار گروه مهندسی آب
GhanbariAdivi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ghanbariadivi
اعضای هیئت علمی گروه
مهدی اسدی آقبلاغی
استادیار گروه مهندسی آب
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~masadi
علی رئیسی
استادیار گروه مهندسی آب
2363
ali_raeisi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~aliraeisi
سیدحسن طباطبائی
استاد تمام گروه مهندسی آب
038-34420370 (2462)
Tabatabaei@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~tabatabaei
روح الله فتاحی نافچی
دانشیار گروه مهندسی آب
03832324401
fattahi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~fattahi
احمدرضا قاسمی دستگردی
دانشیار گروه مهندسی آب
03832324401
ghasemiar@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~ahghasemi
مهدی قبادی نیا
دانشیار گروه مهندسی آب
2343
mahdi.ghobadi@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~ghobadinia
الهام قنبری عدیوی
استادیار گروه مهندسی آب
GhanbariAdivi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ghanbariadivi
رسول میرعباسی نجف آبادی
دانشیار گروه مهندسی آب
03832324430
mirabbasi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mirabbasi
محمد علی نصر اصفهانی
استادیار گروه مهندسی آب
98-38-4424401 (2372)
mnasr@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~nasresfahany
محمدرضا نوری امامزاده ئی
دانشیار گروه مهندسی آب
03832324401
Nouri1351@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~nouri
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است