پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
سید حسن طباطبائی
دانشیار گروه مهندسی آب
038-34420370 (2444)
Tabatabaei@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~tabatabaei
اعضای هیئت علمی گروه
مهدی اسدی آقبلاغی
استادیار گروه مهندسی آب
03832324401
https://sku.ac.ir/~masadi
مهدی رادفر
استادیار گروه مهندسی آب
03832324401
https://sku.ac.ir/~radfar
علی رئیسی
استادیار گروه مهندسی آب
2363
ali_raeisi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~aliraeisi
سید حسن طباطبائی
دانشیار گروه مهندسی آب
038-34420370 (2444)
Tabatabaei@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~tabatabaei
روح الله فتاحی نافچی
دانشیار گروه مهندسی آب
03832324401
fattahi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~fattahi
احمدرضا قاسمی دستگردی
دانشیار گروه مهندسی آب
03832324401
ghasemiar@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~ahghasemi
مهدی قبادی نیا
استادیار گروه مهندسی آب
2343
mahdi.ghobadi@gmail.com
https://sku.ac.ir/~ghobadinia
الهام قنبری عدیوی
استادیار گروه مهندسی آب
GhanbariAdivi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~GhanbariAdivi
رسول میرعباسی نجف آبادی
دانشیار گروه مهندسی آب
03832324430
mirabbasi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Mirabbasi
محمد علی نصر اصفهانی
استادیار گروه مهندسی آب
4424401-7 (2372)
mnasr@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~nasresfahany
محمدرضا نوری امامزاده ئی
دانشیار گروه مهندسی آب
03832324401
Nouri1351@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~nouri
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است