دوشنبه ٢٥ تیر ١٤٠٣

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
امین لطفعلیان دهکردی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~lotfalian
اعضای هیئت علمی گروه
رحیم ابراهیمی
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324403-2249
Rahim.ebrahimi@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~rebrahimi
زهرا ایزدی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
z.zahraizadi@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~izadi
شاهین بشارتی
مربی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~besharati
بهرام حسین زاده سامانی
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
b.hosseinzadehsamani@agr.sku.ac.ir/ b.hosseinzadehsamani@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~hosseinzadeh
سجاد رستمی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
rostami.sajad@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~rostami
مهدی قاسمی ورنامخواستی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324403-2424
ghasemymahdi@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~mghasemi
امین لطفعلیان دهکردی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~lotfalian
علی ملکی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
038-32324401-2340
malekia@iran.ir
https://www.sku.ac.ir/~maleki
مجتبی نادری بلداجی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
2344
m.naderi@ut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mnaderi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است