پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
علی ملکی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
038-32324401-2340
malekia@iran.ir
https://sku.ac.ir/~Maleki
اعضای هیئت علمی گروه
رحیم ابراهیمی
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324403-2249
Rahim.ebrahimi@gmail.com
https://sku.ac.ir/~rebrahimi
زهرا ایزدی
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
z.zahraizadi@gmail.com
https://sku.ac.ir/~izadi
شاهین بشارتی
مربی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
https://sku.ac.ir/~besharati
بهرام حسین زاده سامانی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
b.hosseinzadehsamani@agr.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Hosseinzadeh
سجاد رستمی کندری
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
https://sku.ac.ir/~Rostami
اصغر عابدی
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
https://sku.ac.ir/~abedi
مهدی قاسمی ورنامخواستی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324403-2424
ghasemymahdi@ut.ac.ir
https://sku.ac.ir/~mghasemi
امین لطفعلیان دهکردی
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
https://sku.ac.ir/~lotfalian
علی ملکی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
038-32324401-2340
malekia@iran.ir
https://sku.ac.ir/~Maleki
مجتبی نادری بلداجی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
2344
m.naderi@ut.ac.ir
https://sku.ac.ir/~mnaderi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است